web analytics

ކެޓަގަރީ ދީން

ދީން

ދީން

ޝަހާދަތް ކިޔުއްވުމަށްފަހު ދަރުސް ދެއްވަނިކޮށް ސެއިޚް ނިޔާވުން، ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް މަރުވެދާނެ!

ސުވާދީބު
ޝޭހް އަބްދުލް ލަޠީފް އަހްމަދު ބާޤީ ކައިވެނި ހަފްލާއަކަށް ވަޑައިގެން ޝަހާދަތް ކިއުއްވުމަށްފަހު ކައިވެންޏާއި ގުޅޭ ދަރުހެއް ދެއްވަން ހުންނަވަނިކޮށް ވަނީ މިދުނިޔެ ދޫކުރަށްވާފައެވެ. މިފަދަ އެތައް ހާދިސާއަކުން އަޅުގަނޑުމެން އިބުރަތް ލިބިގަންނަން ޖެހެއެވެ.
ދީން

އިލްޔާސް ގެ ރައްދު ކެނެރީގޭ ނަޝީދުއަށް

ސުވާދީބު
ވޯޓު ހޯދުމަށް ނަމަވެސް ދެފަރާތުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް އުވާލާ އަހުދާއި ވައުދު އުވާލަން އުޅުމަކީ ބޮޑު އޮޅުވާލުމެއް ކަމަށް ސަރުކާރު ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރު އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިލްޔާސް ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ދީން

މަލާއިކަތުންނަށް އިހްތިރާމް ކުޑަކޮށް ޓްވީޓްކުރީމަ ލިބުނީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަގާމު ސާބަހޭ ރައީސް ސޯލިހު

ސުވާދީބު
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް މަލާއިކަތުންނަށް އިހްތިރާމް ކުޑަކޮށް، ކޮށްފައި އޮތް ޓްވީޓެއްގެ މައްސަލަ ފެންމަތިކޮށް މީސް މީޑިއާގައި ގިނަ ބަޔަކު އޭނާ އަށް ފާޑުކިޔަމުން އެބަގެންދެއެވެ. ވެލެޒިނީ މައްސަލާގައި ލީޑަރުން “ޗުއްޕު”! ރައްޔިތުން
ދީން

ފާޅުކަން ބޮޑުކޮއް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރަމުން އަންނަ އުފާ ރާޖެއިން ފިލައިގެންދާން ތައްޔާރު ވެއްޖެ! އިސްލާމް ދީން ހިމާޔަތް ކުރަން ހުވާކޮއްގެން ތިބި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންވީ ކޮންތާކުތޯ. އިސްލާމިކު މިނިސްޓަރު ހުންނެވީ މަތީގަތޯ؟

ސުވާދީބު
އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރަމުންދާ ޅ. ނައިފަރަށް ނިސްބަތްވާ އުފާ މުހުތާރު ފަހުމީ ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދިއުމަށް އާއްމުންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެއެވެ. އޭނާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމަށް އާއްމުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައި ވަނީ މީސް
ދީން ޕްރައިމަރީ

ފުލުހުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމުން އުފާ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރަނީ

ސުވާދީބު
މީސް މީޑިއާގައި އިސްލާމްދީނަށް ފާޅުގައި ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރި ނައިފަރަށް ނިސްބަތްވާ އަންހެނާއަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު ނޭޅުމުން އެނބުރި އައިސް ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ADS BY
ދީން

މާދަމާރޭ މުޅި ރާއްޖޭގައި ކޭތަ ނަމާދު ކުރާނެ

ސުވާދީބު
މާދަމާ ރޭ މެންދަމު 00:00 ގައި މުޅި ރާއްޖޭގައި ކޭތަ ނަމާދު ކުރުން އޮންނާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 22:07 ފެށިގެން މެންދަމު 02:12
ދީން

އަލެކްސް ފަދަ ވަގު އައިޑީތަކުގަ ދީނަށާ ޢިލްމުވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ބަސްބުނާ މީހުންނަށް ޝައިޚް އިލްޔާސް ގެ ހަމަލާއެއް!

ސުވާދީބު
އަލެކްސް ފަދައިން ފިލައިތިބެ ވަގު އައިޑީތަކުގައި އިސްލާމް ދީނަށާއި ޢިލްމުވެރިންނާއި ދެކޮޅަށް ބަސްބުނާ މީހުންނަށް ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އިލްޔާސް ހުސައިން ބަހުގެ ހަމަލާއެއް ދެއްވައިފިއެވެ.   ޝައިޚް އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ ދީނަށާއި ޢިލްމުވެރިންނާއި ދެކޮޅަށް ވަގު އައިޑީގައި
ދީން

އިޔާޒްގެ ވަރުގަދަ ހަމަލާއެއް ކެނެރީގޭ ނަޝީދަށް: ތަޅާނެ ކުދިންކޮޅެއް ނެރެގެން ތެޅުމާއި ހުޅުޖެހުމަކީ ނިރުބުވެރިކަން

ސުވާދީބު
ކެނެރީގޭ ނަޝީދު ވެރިކަމުން ވެއްޓުނު ދުވަސްވަރު މާލޭގަޔާއި އަދި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގަމުން ދިޔަ “ބަޣާވާތްތަކަކީ” ވެސް ނިރުބުވެރި އަމަލުތައް ކަމަށް މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ.މުހައްމަދު އިޔާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިޔާޒް މިހެން
ދީން

އަދަބުން ރެކެން “ޖަމިއްޔާ” އުކުޅަކަށް ވިޔަ ދީގެން ނުވާނެ!

ސުވާދީބު
ކުޑަ ގައުމެއް ކަމަކު ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތް ހިންގުމާއި ޖަމިއްޔާތަކުގެ ހަރަކާތްތައް ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުން ދަނީ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގަ އެވެ. ހިލޭ ސާބަހަށް އެހީވުމާއި ތިމާވެށްޓާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް ވަކާލާތު ކުރުމަށާއި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު
ދީން

ޖަމީލްގެ ސުވާލެއް، އެމްޑީޕީއަށް!

ސުވާދީބު
ދަރުމަވަންތަ މިސްކިތުގައި ވަކިން ޖަމާއަތް ހަދައިގެން އުޅުނު މީހުން އެމްޑީޕީން ދިފާއުކުރީ ކީއްވެތޯ ކުރީގެ ނާއިބް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ސުވާލު ކުރައްވައިފި އެވެ. ޖަމީލްގެ މި ސުވާލް، އެމްޑީޕީއަށް ކުރިމަތިކުރެއްވީ