web analytics

ކެޓަގަރީ ދީން

ދީން

ދީން

ކަނޑުގަވާ ފޮނާ އެއްވަރަށް ފާފަފަކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް ފާފަ ފުއްސެވުމަށް އެދޭ މީހާއަށް ވަރަށް ފަސޭހައިން ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ޙަދީޘުން!

ސުވާދީބު
މިއީ ފާފަ ފުއްސެވުމަށް އެދޭ މީހާއަށް ވަރަށް ފަސޭހައިން ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ.  حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَىٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ
ދީން

މަޖިލީހުގެ ރައީސަށްވެސް މެންބަރަކަށްވެސް ހުއްދަ ނުނަގާ ދީނާ އެއްކޮޅަށްވެސް ތަޤްރީރެއް ނުކުރުވޭނެ! ދައުވާ ކުރެވެން ޖެހޭނެ!

ސުވާދީބު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ މި ވިދާޅުވަނީ އެމީހުން އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅު ވާހަކައެއް ނުދައްކާ ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ސެކިޔުލާ ވިސްނުން ފަތުރުވަން ރާއްޖެ ގެނައި މީހުން ލައްވައި
ދީން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި “ދަރުސް” ބޭއްވި ޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަޤީޤަތް

ސުވާދީބު
ކުއިލިއަމް ފައުންޑޭޝަން ނަމަކަށް ކިޔުނު ޖަމްޢިއްޔާއެއް ރާއްޖެ ގެނެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި “ދަރުސް”ތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔަކަން މީސްމީޑިޔާއަށް ފެންމަތިވެގެން ދިޔުމާއެކު، މިޖަމްޢިއްޔާގެ ޙަޤީޤަތާމެދު ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދަން ފަށައިފިއެވެ. މިޖަމްޢިއްޔާއަކީ ކޮން
ދީން

އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިންގެ ފިއްތުންތަކާހުރެ ޑރ.ބިލާލު ފިލިޕްސް ރާއްޖެ ގެނައުން މަޑުޖައްސާލައިފި

ސުވާދީބު
މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ.ބިލާލު ފިލިޕްސް ރާއްޖެ ގެނައުން މަޑު ޖައްސާލާފައިވާ ކަމަށް ޒުވާނުންގެ މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ މަހްލޫފު މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އުފައްދަމުންދާ ސުވާލުތަކާ އަދި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅިގެން
ދީން

ބިލާލު ފިިލިޕްސް ރާއްޖެ ގެންނާކަށް ނުފެނޭ: ނަޝީދު

ސުވާދީބު
މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ.ބިލާލު ފިލިޕްސް ރާއްޖެ ގެންނަން ނުފެންނަކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ ރައީސް، އަދި އެމްޑީޕީގެ ވެސް ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ކުރެއްވި
ދީން

ބިރުވެރި ކަމުން ފުރިގެންވާ ޤިޔާމަތް ދުވަސް

ސުވާދީބު
އާޚިރަތްދުވަހަށް އީމާންވުމަކީ ( އެދުވަހަކީ އަންނާން އޮތް ދުވަހެއްކަމާއި، އެދުވަހުގެ ދީލަތި ދެއްވުންތަކަށާއި، ޢަޛާބު ލިބޭނެކަން ޤަބޫލުކުރުމެވެ.) އީމާންކަމުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. ޤިޔާމަތްވުމުގެ ކުރިން އެދުވަހުގެ، ނުވަތަ އެދުވަސް ގާތްވަމުން އަންނަކަން އަންގައިދޭ ޢަލާމަތްތަކެއް މާތްﷲ
ދީން ްކޮލަމ

އެމްވީ ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކުގެ ނަގޫ ސަންފާއޮނަށްލުން!

ސުވާދީބު
ލިއުނީ ސާބޭ އަޅުގަނޑާ އާދަނާ ދިމާވަނީ ޖުމުހޫރީ މައިދާނުގެ އިރު އުތުރު ކަންމަތީ ގާގަނޑުގެ ކޮޅުގައި އިށީންދެ އިންދައެވެ. އާދަނަކީ އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ޒަމާންވީ ރަހުމަތް ތެރިއެކެވެ. އަޅުގަނޑު ޕޮލިސް ހެޑްކުއާޓަރާއި އަރާހަމަވިތަނާ އާދަނު
ދީން

މަތިވެރިވި އެ މާތް ނަމޫނާ

ސުވާދީބު
އާލަމްތަކަށް  ރަހުމަތެއްކަމުގައި ފޮނުއްވި މާތް ނަބިއްޔާ މުހައްމަދު ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަކީ އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުން އެއްމެހައި ކަންތައްތަކުގައި ނަމޫނާ އެއް ކަމުގައި ބަލަން ޖެހޭ ޝަޙްޞިއްޔަތެވެ.  އެކަލޭގެފާނުގެ ހަޔާތްޕުޅުގެ ކޮންމެ ސަފުހާއަކުންވެސް
ދީން

އިސްލާމްދީން، އޯގާތެރިކަމުގެ ދީން..

ސުވާދީބު
އިސްލާމްދީނަކީ ލުއި ފަސޭހަކަމުގެ ދީނެވެ. އަހަރެމެންގެ ހަޔާތުގައި ދިމާވާ ހުރިހާ މައްސަލަ ތަކެއްގެ ހައްލު ހޯދައިދޭ ދީނެވެ. އެދީނެއްގައި ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ، ދެދުނިޔޭގެ ފަލާހާއި ކާމިޔާބު ލިބޭނެ ދީނެވެ. އަހަރެމެންނަށް ތެދުމަގު ތެދުމަގު ދައްކައިދިން
ދީން

ގުރްއާން އިހްތިޔާރީ މާއްދާއަކަށް ހެދުމާ ދެކޮޅު ޕެޓިޝަނެއް

ސުވާދީބު
މި އަހަރުން ފެށިގެން އެސްއެސްއީ އިމްތިހާނުގައި ގުރްއާނަކީ އިހްތިޔާރީ މާއްދާއެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ އެކަން ހުއްޓާލައި ގުރުއާނަކީ މަޖުބޫރު މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް ގޮވާލާ ޕެޓިޝަނެއް ހަދަން ފަށައިފި