web analytics

ކެޓަގަރީ ދުނިޔެ

ދުނިޔެ

ދުނިޔެ

ދިވެހިންގެ ދީލަތި އެހީތަކުން ސީރިޔާގެ އެތައް ކުދިންނެއް ހެއްވާލައިފި! ވީޑިއޯ ބަލާފަ ރޮވިއްޖެ!

ސުވާދީބު
ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕޭނުން ފަރާތުން ސީރިޔާގެ އިދްލިބްގައި ޙާލުގައި ޖެހިފައިތިބި ކުޑަކުދިންނަށް ޖެކެޓް ހަދިޔާ ކުރުމަށް ފަހު މިއަދު ފޭސްބުކްގައި ހިއްސާކުރި ވީޑިއޯއިން ގިނަބަޔެއްގެ ހިތްތައް ރޮއްވާލައިފިއެވެ. 5 މިލިއަނެއްހާ ކުޑަކުދިން
ދުނިޔެ

ފަލަސްތީނުން އެމެރިކާ އާއި ހުރިހާ ގުޅުމެއް ކަނޑާލައިފި

ސުވާދީބު
ފަލަސްތީނުން އެމެރިކާ އާއިއެކު ބާއްވަމުން އައި ހުރިހާ ގުޅުމެއް ކަނޑާލާފައިވާކަން ފަލަސްތީންގެ ރައީސް މަހްމޫދް އައްބާސް އިއުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ. މަހްމޫދް އައްބާސް މިކަން އިއުލާން ކުރައްވާފައި މިވަނީ “ގަރުނުގެ އެއްބަސްވުމުގެ” ނަމުގައި އިސްރާއީލަށް ފަލަސްތީންގެ
އީރާން އެމެރިކާގެ ހަމަލާތަކެއް ދުނިޔެ

ސުލައިމާނީގެ މަރުގެ ބަދަލު ހިފާނީ އެމެރިކާގެ “ފައި ބުރިކޮށްލައިގެން”: އީރާންގެ ލީޑަރު

ސުވާދީބު
އީރާނުގެ ކޮމާންޑަރު، ގާސިމް ސުލައިމާނީގެ މަރުގެ ބަދަލު ހިފާނީ އެމެރިކާގެ “ފައި ބުރިކޮށްލައިގެން” ކަމަށް އެގައުމުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚަމީނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އީރާނުގެ ދައުލަތުގެ ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނާ
ދުނިޔެ

އެމެރިކާގެ ބޮން އަޅާ ބޯޓުތައް ރާއްޖެ ކައިރީ ޑިއޭގޯ ގާޝިއާ އަށް

ސުވާދީބު
އެމެރިކާގެ ބޮން އަޅާ އަސްކަރީ މަތިންތާ ބޯޓުތައް ރާއްޖެ ކައިރީގައި އޮންނަ އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒު، ޑިއޭގޯ ގާޝިއާ އަށް ފޮނުވަން ފަށައިފިއެވެ. އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އޮފިޝަލަކާ ހަވާލާދީ ސީއެންއެން އިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ
ދުނިޔެ

ޗައިނާގެ “ދަރަނި މަޅި” މި ސަރުކާރަށް ރަނަށްވެއްޖެ: ސައީދު

ސުވާދީބު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ޗުއްޓީގައި އޮއްވާ ޗައިނާގެ ދަރަނި މަޅިތައް މި ސަރުކާރަށް ރަނަށްވެފައިވާ ކަމަށް މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ ދާއިރާއިން ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން
ދުނިޔެ

ދިވެހިންނަށް ތިން މަސް ދުވަހުގެ އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދޭން ލަންކާ އިން ނިންމައިފި

ސުވާދީބު
ތިން މަސް ދުވަހުގެ އޮން އެރަވައިލް ވިސާ ދޭން ރާއްޖެ އާއި ލަންކާ އިން ނިންމާ، ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ލަންކާގެ މީޑިއާތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އާއި ލަންކާ
ދުނިޔެ

ކަޝްމީރު މައްސަލައިން ދިވެހިން ފިލާވަޅު ލިބިގަންނަން ޖެހޭ: އުމަރު

ސުވާދީބު
100% 0% 0% ކަޝްމީރަށް ލިބިފައި އޮތް ދާހިލީ މިނިވަންކަން އިންޑިޔާއިން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަކީ އެކަމުން ދިވެހިން ފިލާވަޅު ލިބިގަންނަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
ދުނިޔެ

މޯދީގެ ދަތުރުފުޅު ނިމުނުއިރު ރާއްޖެ ވަނީ އިތުރަށް ދަރަނިވެރިވެފައި: ޕީޕީއެމް

ސުވާދީބު
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީގެ ދަތުރުފުޅު ނިމުނުއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް އެކަށީގެންވާ ހިއްސާއެއް ނުލިބި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދިވެހި ރައްޔިތުން އިތުރަށް ދަރަނިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމްއިން ބުނެފިއެވެ. ޕީޕީއެމްއިން މިހެން ބުނެފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ
ދުނިޔެ

ރައީސްކަމުގެ އިތުރު ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލުމާމެދު އަދި ގޮތެއް ނުނިންމަން: ސިރިސޭނާ

ސުވާދީބު
މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމާ މެދު އަދި ގޮތެއް ނުނިންމަވާ ކަމަށް ، ސްރީލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލަ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ، ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ދެވަނަ
ދުނިޔެ

ޕާކިސްތާނުން އިންޑިއާގެ 360 ކުއްވެރިއަކު މިނިވަން ކުރަނީ

ސުވާދީބު
މަސަރަހު ފިނިކުރުމަށް ޕާކިސްތާނުން އެގައުމުގެ ޖަލުތަކުގައި ތިބި އިންޑިއާގެ 360 ކުއްވެރިައަކު މިނިވަން ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ޕާކިސްތާނުގެ ހާރިޖީ ވުޒާރާގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ޕާކިސްތާނުން އިންޑިއާއަށް އޮތް ހިތް ނިޔަތް ރަގަޅުކުރަން