web analytics

ކެޓަގަރީ ދުނިޔެ

ދުނިޔެ

އީރާން އެމެރިކާގެ ހަމަލާތަކެއް ދުނިޔެ

ސުލައިމާނީގެ މަރުގެ ބަދަލު ހިފާނީ އެމެރިކާގެ “ފައި ބުރިކޮށްލައިގެން”: އީރާންގެ ލީޑަރު

ސުވާދީބު
އީރާނުގެ ކޮމާންޑަރު، ގާސިމް ސުލައިމާނީގެ މަރުގެ ބަދަލު ހިފާނީ އެމެރިކާގެ “ފައި ބުރިކޮށްލައިގެން” ކަމަށް އެގައުމުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚަމީނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އީރާނުގެ ދައުލަތުގެ ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނާ
ދުނިޔެ

އެމެރިކާގެ ބޮން އަޅާ ބޯޓުތައް ރާއްޖެ ކައިރީ ޑިއޭގޯ ގާޝިއާ އަށް

ސުވާދީބު
އެމެރިކާގެ ބޮން އަޅާ އަސްކަރީ މަތިންތާ ބޯޓުތައް ރާއްޖެ ކައިރީގައި އޮންނަ އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒު، ޑިއޭގޯ ގާޝިއާ އަށް ފޮނުވަން ފަށައިފިއެވެ. އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އޮފިޝަލަކާ ހަވާލާދީ ސީއެންއެން އިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ
ދުނިޔެ

ޗައިނާގެ “ދަރަނި މަޅި” މި ސަރުކާރަށް ރަނަށްވެއްޖެ: ސައީދު

ސުވާދީބު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ޗުއްޓީގައި އޮއްވާ ޗައިނާގެ ދަރަނި މަޅިތައް މި ސަރުކާރަށް ރަނަށްވެފައިވާ ކަމަށް މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ ދާއިރާއިން ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން
ދުނިޔެ

ދިވެހިންނަށް ތިން މަސް ދުވަހުގެ އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދޭން ލަންކާ އިން ނިންމައިފި

ސުވާދީބު
ތިން މަސް ދުވަހުގެ އޮން އެރަވައިލް ވިސާ ދޭން ރާއްޖެ އާއި ލަންކާ އިން ނިންމާ، ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ލަންކާގެ މީޑިއާތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އާއި ލަންކާ
ދުނިޔެ

ކަޝްމީރު މައްސަލައިން ދިވެހިން ފިލާވަޅު ލިބިގަންނަން ޖެހޭ: އުމަރު

ސުވާދީބު
100% 0% 0% ކަޝްމީރަށް ލިބިފައި އޮތް ދާހިލީ މިނިވަންކަން އިންޑިޔާއިން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަކީ އެކަމުން ދިވެހިން ފިލާވަޅު ލިބިގަންނަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
ދުނިޔެ

މޯދީގެ ދަތުރުފުޅު ނިމުނުއިރު ރާއްޖެ ވަނީ އިތުރަށް ދަރަނިވެރިވެފައި: ޕީޕީއެމް

ސުވާދީބު
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީގެ ދަތުރުފުޅު ނިމުނުއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް އެކަށީގެންވާ ހިއްސާއެއް ނުލިބި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދިވެހި ރައްޔިތުން އިތުރަށް ދަރަނިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމްއިން ބުނެފިއެވެ. ޕީޕީއެމްއިން މިހެން ބުނެފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ
ދުނިޔެ

ރައީސްކަމުގެ އިތުރު ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލުމާމެދު އަދި ގޮތެއް ނުނިންމަން: ސިރިސޭނާ

ސުވާދީބު
މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމާ މެދު އަދި ގޮތެއް ނުނިންމަވާ ކަމަށް ، ސްރީލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލަ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ، ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ދެވަނަ
ދުނިޔެ

ޕާކިސްތާނުން އިންޑިއާގެ 360 ކުއްވެރިއަކު މިނިވަން ކުރަނީ

ސުވާދީބު
މަސަރަހު ފިނިކުރުމަށް ޕާކިސްތާނުން އެގައުމުގެ ޖަލުތަކުގައި ތިބި އިންޑިއާގެ 360 ކުއްވެރިައަކު މިނިވަން ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ޕާކިސްތާނުގެ ހާރިޖީ ވުޒާރާގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ޕާކިސްތާނުން އިންޑިއާއަށް އޮތް ހިތް ނިޔަތް ރަގަޅުކުރަން
ދުނިޔެ

އިންޑިއާގައި ކުޑަކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް އަންދާލައިފި

ސުވާދީބު
އިންޑިއާގައި ކުޑަކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް އަންދާލައިފިއެވެ. އުމުރުން 16 އަހަރުގެ އެ އަންހެން ކުއްޖާ ރޭޕްކޮށް އަންދާލާފައި ވަނީ އަވައްޓެރިއެކެެވެ. ސްކޫލްގައި ކިޔަވަމުންދިޔަ އެ ކުއްޖާއަކީ ގާޒީޕޫރް ޑިސްޓްރިކްޓްއަށް ނިސްބަތްވާ ކުއްޖެކެެވެ. މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު
ދުނިޔެ

ހައްދުފަހަނަ އަޅައިފައިވާ އިސްރާއީލް ދުނިޔޭގެ ވުޖޫދުން ފޮހެލުމަށް އީރާނުން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ސުވާދީބު
މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ލާއިންސާނީ އެތަކެއް އަނިޔާއެއް ދެމުން އަންނަ އިސްރާއީލް ދުނިޔޭގެ ވުޖޫދުން ފޮހެލުމަށްޓަކައި އެ ޤައުމަށް ހަމަލާދޭން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށް  އަސްކަރީ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ބާރު، އިރާނުން