web analytics

ކެޓަގަރީ ތައުލީމް

ތައުލީމް

ތައުލީމް

ޓީޗަރުންގެ މުސާރާ ބޮޑު ކުރުން މަޑުޖައްސާލައިފި؟

ސުވާދީބު
މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހަލުވިވަކަމާއެކެ ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް 19 (ކޮރޯނާ) ވައިރަސް އާ ގުޅިގެން ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރުން މަޑު ޖައްސާލާފައިވާކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރެން ފަށައިފިއެވެ. ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރުން މަޑުޖައްސާލާފައިވާކަމަށް މިހާރު
ތައުލީމް

ރަގަޅު ފެންވަރުގެ ޓިއުޝަން ދެމެވެ

ސުވާދީބު
ތިރީގައި މިވާ މާއްދާތަކަށް ޓިއުޝަން ދެމެވެ. 1-ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑްތަކަށް ހުރިހާ މާއްދާއެއް 2-ސެކެންޑްރީ ގްރޭޑްތަކަށް ދިވެހި،އިނގިރޭސި ކިޔަވާދިނުމުގެ ދާއިރާގއި 20 އަހަރުގެ ފުރިހަމަ ތަޖުރިބާއާއި ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ތައުލީމީ ދާއިރާއިން މާސްޓާސް ހައްދަވާފައިވާ ހީވާގި
ތައުލީމް

ދެ ޔުނިވާސިޓީ އެއްކޮށްލާ ވާހަކައަށް އައިޔޫއެމްގެ ވެރިއެއްގެ ފާޑުކިޔުން

ސުވާދީބު
ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ގާނޫނާއި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލަށް އިއްޔެ ވަނީ މަޖިލިހުގެ ތަޅުމުގައި ބަހުސްކޮށްފައިވާއިރު އެބަހުސުގައި ގައުމީޔުނިވަރސިޓީގެ ދަށަށް އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ ގެނައުން ރަނގަޅުކަމުގައި ވަނީ ވާހަކަދެކެވިފައެވެ.
ތައުލީމް

ދަރިވަރުންނަށް ލޯނު ނުލިބުމުން މިނިސްޓަރު އެމްޑީޕީ އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ސުވާދީބު
މަތީ ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަން ލޯނަށް އެދުނު ގިނަ ދަރިވަރުންތަކަކަށް ލޯނު ނުލިބުނު މައްސަލައިގައި ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ.އިބްރާހިމް ހަސަން މިއަދު އެމްޑީޕީގެ އޮފިީހަށް ހާޒިރުކޮށްފިއެވެ. އާއްމުގޮތެއްގައި