web analytics

ކެޓަގަރީ ތިމާވެށި

ތިމާވެށި

ތިމާވެށި

މިފޮޓޯތައް ބަލާފައި ”ޖަޒީރާ ހޭޝްޓެގް“ ޖައްސަވަން ބޮޑަށް ރަނގަޅީ ފައިވާނުގެ ދަށް

ސުވާދީބު
އަހަރެމެންގެ ވެށީގެ ހިމާޔަތުގައި ކެނޑިނޭޅި ވަކާލާތު ކުރައްވާ، އެތައްބަޔަކު ރާއްޖޭގެ މި ޖަޒީރާވަންތަ ރަށްތައް އާދަޔާއި ހިލާފަށް ގިރާ ހުސްވަމުންދާތީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވެ އެވާހަކަ ދެއްކުން މިއަދު އިތުރުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުން އޮންނަ
ތިމާވެށި

ކާށިދޫ ފަރަށް އެރި ތެޔޮބޯޓް ފުންކޮށްފި

ސުވާދީބު
ގިނަ އަދަދެއްގެ ތެލާ އެކު ކ. ކާށިދޫ ފަރަށް އެރި ތެޔޮބޯޓް “މާތޮޅި” މިއަދު ފުންކޮށްފި އެވެ.  އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މާތޮޅި ފުންކުރެވުނީ މިއަދު 11:22 ގައި ކަމަށެވެ. ފުންކުރި އިރު ބޯޓަށް ބޮޑު
ތިމާވެށި

ކާށިދޫ ނެރުމައްޗަށް އެރި ތެޔޮބޯޓު އަދިވެސް ފުން ނުކުރެވޭ

ސުވާދީބު
ގިނަ އަދަދެއްގެ ތެލާއި ޑީސަލާއެކު ކ. ކާށިދޫ ނެރުމައްޗަށް އަރާފައިވާ ފިޔުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްގެ ތެޔޮބޯޓު “މާތޮޅި ބާޖު” އަދިވެސް ފުންނުކުރެވޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފްއިން މިއަދު ބުނީ “މާތޮޅި ބާޖު” ފުންކުރުމަށް
ތިމާވެށި

އީއައިއޭ ހެދުމުގެ ބާރު އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީ އަށް އަލުން ދެނީ

ސުވާދީބު
ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް ހެދުމަށް ދޫކުރާ ރަށްރަށާއި ބިމާއި ފަޅުތަކުގެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް (އީއައިއޭ) ހެދުމުގެ ބާރު އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް އަލުން ގެންދިއުމަށް ޓޫރިޒަމް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ