web analytics

ކެޓަގަރީ ލަންކާ ނިރުބަވެރި ހަމަލާގެ ފަހުން

ލަންކާ  ނިރުބަވެރި ހަމަލާގެ ފަހުން

ލަންކާ ނިރުބަވެރި ހަމަލާގެ ފަހުން

ލަންކާއިން އޮން-އަރައިވަލް ވިސާ ދިނުން މެދުކަނޑާލައިފި!

ސުވާދީބު
ކޮރޯނާ ވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އަވަށްޓެރި ޝްރީ ލަންކާއިން އޮން-އަރައިވަލް ވިސާ ދިނުން މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ. މިކަން ހާމަ ކުރަމުން ލަންކާގެ އިންފޮމޭޝަން ޑިޕާޓްމެންޓުން މިއަދު ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ
ލަންކާ ނިރުބަވެރި ހަމަލާގެ ފަހުން

ލަންކާގައި ތިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ހަތަރު ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސުވާދީބު
“އީސްޓާ ސަންޑޭ” އާއި ދިމާކޮށް މިދިޔަ އަހަރު އޭޕްރިލް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ސްރީލަންކާގައި ދިން ނިރުބަވެރި ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ދިވެހިންގެ ހަތަރު މީހަކުވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް، ލަންކާގެ ނޫސްތައް ބުނެފިއެވެ. ލަންކާގެ ނޫސްތަކުން ބުނެފައިވަނީ
ލަންކާ ނިރުބަވެރި ހަމަލާގެ ފަހުން

ލަންކާގައި އިމާރާތެއްގެ މަތިން ދިވެހި ކުޑަކުއްޖަކު ވެއްޓި އަނިޔާވެއްޖެ

ސުވާދީބު
ސްރީ ލަންކާގެ އިމާރާތެއްގެ މަތިން ދިވެހި ކުޑަކުއްޖަކު ވެއްޓި، ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން އެބަދެއެވެ. އެފަދަ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އުޅޭކަން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވައިފައެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި،
ލަންކާ ނިރުބަވެރި ހަމަލާގެ ފަހުން

ލަންކާގައި އުޅޭ ދިވެހިން ބޭރަށް ނުކުންނައިރު ޕާސްޕޯޓު ގެންގުޅެން އެދެފި

ސުވާދީބު
ސްރީލަންކާގައި އުޅޭ ދިވެހިން ބޭރަށް ނުކުންނައިރު ޕާސްޕޯޓު ގެންގުޅެން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ލަންކާގައި އުޅޭ ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ސްޓޭޓަސް ބެލުމަށް އެގައުމުގެ
ލަންކާ ނިރުބަވެރި ހަމަލާގެ ފަހުން

ވިސާނެތި ލަންކާގައި އުޅޭ 291 ދިވެއްސަކު ޑީޕޯޓް ކުރަނީ

ސުވާދީބު
ސްރީލަންކާގައި ވިސާ ނެތި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ 291 ދިވެހީން އެ ގައުމުން ޑީޕޯޓްކޮށްލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފަށައިފި އެވެ. މިކަން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ ލަންކާގެ އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލާ ޕަސަން ރަތުނަޔަކަ އެގައުމުގެ ނޫހެއް ކަމަށްވާ “ސަންޑޭ
ލަންކާ ނިރުބަވެރި ހަމަލާގެ ފަހުން

ރެޒިޑެންސް ވިސާގައި ލަންކާގައި ތިބެން ބޭނުންވާ ދިވެހިން ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ލަންކާ އެމްބަސީން ވިސާ ނަގާ ގޮތަށް އުސޫލު ބަދަލުކޮށްފި

ސުވާދީބު
އަލަށް ސްރީލަންކާގައި ރެޒިޑެންސް ވިސާގައި ތިބެން ބޭނުންވާ ދިވެހިން، ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސްރީލަންކާ އެމްބަސީން ވިސާ ނަގަންޖެހޭ ގޮތަށް އުސޫލު ބަދަލު ކޮށްފިއެވެ. ކުރިން މި ވިސާ ނެގުމަށްޓަކައި ދިވެހިން އޮން އެރައިވަލް ވިސާގައި
ލަންކާ ނިރުބަވެރި ހަމަލާގެ ފަހުން

ލަންކާގައި މީސް މީޑިއާ ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ސުވާދީބު
ލަންކާއަށް ދިން ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން މީސް މީޑިއާ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހެދުމަށްފަހު، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީސް މީޑިއާ ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފިއެވެ. މުޅި ގައުމުގައި މީސް މީޑިއާ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތަށް
ލަންކާ ނިރުބަވެރި ހަމަލާގެ ފަހުން

ލަންކާ އެއާޕޯޓް އަލުން ހުޅުވައިިފި، ފްލައިޓްތައް ޑިލޭ ވާނެ

ސުވާދީބު
އާދީއްތަ ދުވަހު ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތަކާ ގުޅުން ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ވެހިކަލެއް ބަންޑާރަޔަކަ އިންޓަނޭޝަަނަލް އެއާޕޯޓާ ކައިރި މަގަކުން ފެނިގެން ހިންގި ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނަކާ ގުޅިގެން އެއާޕޯޓްގެ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ
ލަންކާ ނިރުބަވެރި ހަމަލާގެ ފަހުން

ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން ވިސާ ފުރިހަމަ ކޮށްގެން އުޅުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ސުވާދީބު
ސްރީލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން ސްރީލަންކާގެ ޤަވައިދުތަކާއި ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތައް ޕާސްޕޯޓްގެ ވިސާގެ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ވެފައިވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީން އިލްތިމާސް ކޮށްފިއެވެ. ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ
ލަންކާ ނިރުބަވެރި ހަމަލާގެ ފަހުން

ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ވިލާ ކޮލެޖުގެ ލެކްޗަރާއެއް ވަނީ ޒަހަމްވެފައި، ހާލު ސީރިއަސް

ސުވާދީބު
އިއްޔެ ސްރީލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި ވިލާ ކޮލެޖުގެ ލެކްޗަރާއެއް ކަމުގައިވާ ޝާން ޖަޔަސަކޭރާ ޒަހަމްވެއްޖެއެވެ. އޭނާއަކީ ވިލާ ކޮލެޖުގެ ވިޒިޓިންގް ލެކްޗަރާއެކެވެ. އެ ކޮލެޖުގެ އެކައުންޓިން ފައިނެންސް މެނޭޖްމަންޓް ކިޔަވައި ދެމުންދާ ޝާންއަށް