web analytics

ކެޓަގަރީ ލާދީނީ

ލާދީނީ

ލާދީނީ

ރާއްޖެ ސެކިއުލާ ގައުމަކަށް ވުން ދެން ނުހުއްޓުވޭނެ، ކަލޭމެންގެ ކަލާނގެ ކޮބާ؟ – މުޖޫ ނައީމް

ސުވާދީބު
ރާއްޖެ ސެކިއުލާ ގައުމަކަށް ވުން ދެން ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް މުޒައްފަރު މުހައްމަދު ނައީމް (މުޖޫ ނައީމް) ބުނެފިއެވެ. އިސްލާމްދީން ދޫކޮށް މުރުތައްދުވެފައި ހުރި މުޖޫ ނައީމް މިހެން ބުނީ ރައްޔިތުން މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީން