web analytics

ކެޓަގަރީ ލޭބަރ ޕާޓީ

ލޭބަރ ޕާޓީ

ލޭބަރ ޕާޓީ

އަލީ ވަހީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ލޭބާ ޕާޓީން ގޮވާލައިފި

ސުވާދީބު
މިނިސްޓަރު ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ލޭބާ ޕާޓީން އަލީ ވަހީދަށް ގޮވާލައިފިއެވެ. ގުޅިގެންނެވެ ޕާޓީން އަލީ ވަހީދުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލާފައި މިވަނީ ، ސާވިސް ޗާޖާއި ގުޅޭގޮތުން މިހާރު އުފެދިގެން އުޅޭ މައްސަލަ ގުޅިފައި