web analytics

ކެޓަގަރީ ސަރުކާރު

ސަރުކާރު

ސަރުކާރު

ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދަށް ހުޅުވިފައިވާ ސިޓީ އެއް

ސުވާދީބު
މުޙައްމަދު ބުޝްރީ  ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދަށް ވެދުން ސަލާމަށް ފަހު ދަންނަވަމެވެ. ޝްރީލަންކާ ގައި ދިރިއުޅޭ އެތައް ހާސް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން މަނިކުފާނާއި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަރިހުން އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ
ސަރުކާރު

ފަސްޓު ކުލާހުގައި ދަތުރުކޮށް 3 ދުވަހުގެ ދަތުރަކަށް ޝާހިދު 437,062.02 ރުފިޔާ ހަރަދުކުރައްވައިފި!

ސުވާދީބު
އަޒަރުބައިޖާނުގެ ވެރިރަށް ބާކޫގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 26 އިން 27 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ދިޔަ ނަން އެލައިންޑް މޫވްމެންޓްގެ 18 ވަނަ ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ޚާރިޖީވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ސަރުކާރު

ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް މައްސ ަލަ ހޫނުވެ ރައްޔިތުން ސަރުކާރު ދެކެ ރުޅި އައުމުން ކެނެރީގޭ ނަޝީދު ދެބޯގެރި ދުއްވާކަން މި އާޓިކަލް ކިޔާލުމުން އެގިގެންދާނެ

ސުވާދީބު
މުޅި ހަފުތާގައި އޮތީ އެކި ވާހަކަތަކެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކީ ސިޔާސީ އާ ވާކައެއްގެ ދުވަހެކެވެ. ބޮޑެތި މައްސަަލަތަކެވެ. ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އިންތިހާއަށް ހިމެނޭ މައްސަލަތަކެވެ. އެއް ދުވަހަކު އުޅެން ޖެހެނީ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލަށް
ސަރުކާރު

އިންޓަނެޓު އަގުހެޔޮ ކުރަން އުރީދޫއާ ދިރާގު އެއްބަސް، ލަސްކުރަނީ ސަރުކާރުން!

ސުވާދީބު
އިންޓަނެޓު މިހާރު ރާއްޖޭގައި ދެމުން އަންނަ އަގާއި އަޅާ ބަލާއިރު ދިވެހިންނަށް އިންޓަނެޓު ލިބިގެން ދަނީ އޭގެ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ނޫން ކަމަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިންގެ ތެރޭގައި ވިދާޅުވީ އަދުގެ ރައީސް
ސަރުކާރު

ބޭނުންވަނީ “އެންމެ ހެޔޮފުޅު ސަރުކާރުގެ” ލަގަބު!

ސުވާދީބު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހްގެ ސަރުކާރަށް މާދަމާ ބަރާބަރު 15 މަސް ދުވަސް ހަމަވާނެއެވެ. ކޯލިޝަނަކުން ވެރިކަމަށް އައި ސަރުކާރުން ކޮށްދިން ކަންތައްތަކަށް ވުރެ ގިނައީ ކުރަން ޖެހި ނުކުރެވި ހުރި ކަންތައްތަކެވެ. ކުރިއަށް
ސަރުކާރު

ދުވެ، ފުމެ، ފީނުން ނޫން އިތުރުކަމެއް ނެތީތޯ؟

ސުވާދީބު
23 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 ގައި ދިވެހި ރައްޔިތުން ވޯޓު ދީގެން، ޅ.ހިންނަވަރު ނޫރާނިއާގެ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެރިކަމަށް ހޮވީ ވަރަށް ފޮނި އުއްމީދުތަކަކާއި އެކުގައެވެ. ވެރިކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވި ދުވަހު ދެއްކެވީ އުއްމީދީ
ސަރުކާރު

ވަޒީރެއްގެ އަޚުލާޤާމެދު ޝައްކު އުފެދިއްޖެ: ތަޙުޤީޤުކުރަން ޖެހޭ

ސުވާދީބު
މީސްމީޑިޔާގައި ފަތުއަޑު ކިޔާފައި ފެތުރެމުންދަނީ ވަޒީރެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ ފަރާތެއްގެ އަޑުފުޅުން ބޭއަދަބީ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވޭ އޯޑިޔޯތަކެކެވެ. ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ވަޒީރު ޢަލީ ވަޙީދުއާއި އޭނާގެ ގާތް އެކުވެރިންތަކެއްގެ މެދުގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކެއް
ސަރުކާރު

ޓީއެމްއޭއަށް ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ދިނުން: ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންގެ މަސްލަހަތު ފުށޫއަރާ އެތައް ކަމެއް!

ސުވާދީބު
ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހަރަކާތްތެރިވާ އެންމެ އަގު ބޮޑު ކުންފުނި އަދި ދުނިޔޭގެވެސް އެންމެ ބޮޑު ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޓަރު ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސްއަށް ވެލާނާ އިންޓަނެޝަލް އެއާޕޯޓުގައި ތަރައްޤީ ކޮށްފައިވާ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ ބޮޑު
ސަރުކާރު

ލީކްވި އޯޑިއޯ: އަލީގެ ހުތުރު ބަސްތަކެއް މިނިސްޓަރުންނަށް

ސުވާދީބު
“ލީކްސް”ގެ ނަމުގައި ޓްވިޓާ އެކައުންޓެއް ހަދައި، މިނިސްޓަރެއް ބޭޒާރުކޮށްލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އިއްޔެ ހެނދުނު ޓްވިޓާގައި އާންމުވި އެވެ. އެ މެސެޖާއެކު އެންމެ ވެސް ތިބީ އެ ޓްވިޓާ ހޭންޑަލް ފްލޯކޮށްލަކޮށްލަ އެވެ. އެހެން
ސަރުކާރު

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 78 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިން ބިގުގައި ރައީސްގެ ރަސްމީ ފޮޓޯގްރާފަރުގެ ހިއްސާ!

ސުވާދީބު
ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 78 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ދިން ބިޒްނަސް އިމޭޖް ގުރޫޕުގެ (ބިގް) ގެ ހިއްސާދާރުންގެ ތެރޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ރަސްމީ ފޮޓޯގުރާފަރު މުންޝިދު މުހައްމަދު ހިމެނޭކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ. ރައީސް