web analytics

ކެޓަގަރީ ސަގާފަތް

ސަގާފަތް

ރިޕޯޓް ސަގާފަތް

މައް ދިވެހިންނާއި ހާދަރު

ސުވާދީބު
ތަޢާރަފު ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ މީހުނހް ވަޒަންވެރިވިކަމަށް ބުނެއުޅެނީ 500 ބީސީއީ ގައެވެ. އެދުވަހުން ފެށިގެންވެސް ނުވަތަ 1153 ވަނަ އަހަރުގައި ދިވެހި ރާއްޖައެގައި އިސްލާމްދީން ފެތުރުމަށްފަހު މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ދިވެހިން އުޅެމުން
ސަގާފަތް

ހަތްދިހައިގެ ތެރޭގައި ދިވެހިން އުޅުނު ގޮތުގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރުތަކެއް!

ސުވާދީބު
ކުޑަފުޅަދޫ: 1974: ފްރޭންކްގެ އާއިލާއަށް ހަދިޔާ ހިފައިގެން ޒިޔާރަތްކުރި ބަޔަކު އަނބުރާ ދިޔުމަށްޓަކައި ދޯނި ފުންކުރަނީ ކުޑަފުޅަދޫ: 1974: ކުޑަފުޅަދޫ ފަޅަށް ރިޔަލު ދޯންޏެއް ވަންނަނީ . ކުޑަފުޅަދޫ: 1974: ކުޑަކުއްޖަކު ބާނާފައިއޮތް ފަރުމަހެއް