web analytics

ކެޓަގަރީ ސިއްޙަތު

ރިޕޯޓް ސިއްޙަތު

ނައްތާލި ބަލި އަލުން ފެނުނީ ކޮން ގޯހެއް ހެދިގެން؟

ސުވާދީބު
ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު 134،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މީސުލްސް (ހިމަބިހި) ޖެހިގެން މަރުވެ އެވެ. ގައިންގަޔަށް އަރައި، ވަރަށް ހަލުއިކަމާ އެކު ފެތުރި، ލޮލުގެ ފެނުމާއި ފުއްޕާމެ އާއި
ސިއްޙަތު

ކަފިހިހުރަސް މަތިން 17 އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ގައިގައި ސައިކަލަކުންޖެހި، އެމެޖެންސީގައި ފަރުވާދެނީ

ސުވާދީބު
މަޖީދީމަގުގެ ކަފިހުުރަހެއް މަތިން މަގު ހުރަސްކުރަން އުޅުނު 17 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ގައިގައި ސައިކަލަކުން ޖެހި، އެކްސިޑެންޓުވެއްޖެ އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ 20:14 ހާއިރު ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓްގައި އަންހެން ކުއްޖާގެ
ސިއްޙަތު

އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން އާސަންދަ ކަނޑާލުމާ ގުޅިގެން އާންމުންގެ ކަންބޮޑުވުން

ސުވާދީބު
އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ކަނޑާލުމާ ގުޅިގެން އާންމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ޓުވީޓާގައި ބައެއް މީހުން ބުނެފައި ވަނީ އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް މިހާރު ނުލިބޭ ކަމަށާއި އެކަން ހިނގިގޮތެއް
ސިއްޙަތު

11 އެމްބިއުލާންސާއި 61 ރަށެއްގެ ޖިމް ސާމާނު ގަތުމަށް އިންޑިއާ އިން އެހީ ދީފި

ސުވާދީބު
ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކާއި ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް 11 އެމްބިއުލާންސް ގަތުމަށާއި 61 ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯ ޖިމް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ގަތުމަށް އިންޑިއާ އިން 15 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ ދީފި އެވެ. މި އެހީ
ސިއްޙަތު

މި ސަރުކާރުން ރާއްޖެ ގެންނަނީ ބޭނުން ކޮށްފައި ހުރި އެމްބިއުލައިންސް

ސުވާދީބު
ރާއްޖޭގެ ހެލްތު ސެކްޓާގައި ބޭނުން ކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ދެ އެމްބިއުލައިންސެއް އެތެރެ ކުރާތީ، އެކަމާ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކޮށްފިއެވެ. އޭޕްރީލް މަހުގެ ކުރިކޮޅު ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ރާއްޖެއަށް 15
ސިއްޙަތު

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ހާލަތު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާ ދަރަޖައަށް ވެއްޓިއްޖެ – ޕީޕީއެމް

ސުވާދީބު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިޚުގެ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާއަށް އިހުމާލުވަމުންދާ ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ މައި ހޮސްޕިޓަލް އައިޖީއެމްގެ ހާލަތު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާފަދަ ހާލަތަކަށް ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްއިން ބުނެފިއެވެ.
ސިއްޙަތު

ޗިކުންގުންޏާ އާއި ޑެންގީ ޖެހިގެން ރިޕޯޓް ކުރާ މިންވަރު އަދިވެސް އިތުރު!

ސުވާދީބު
ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ޑެންގީ އާއި ޗިކުންގުންޏާ ޖެހިގެން ރިޕޯޓް ކުރާ މިންވަރު އިތުރުވެއްޖެއެވެ. މިހާރު ނިިމިގެން މިދާ އޭޕްރިލް މަހުވެސް މި ދެ ބަލި ޖެހިގެން ރިޕޯޓް ކުރާ މިންވަރު މި ވަނީ
ސިއްޙަތު

ސިއްހީ މައްސަލަތަކެއް ހުރި ދިވެހި ކުއްޖަކު އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ފޮނުވާލަފާނެ ކަމުގެ ބިރުބޮޑުވެއްޖެ

ސުވާދީބު
އުފެދުމުގައި ހުރި ސިއްހީ މައްސަލަތަކެއްގެ ސަބަބުން ދިވެހި ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ވިސާ ނުލިބި، ޑިޕޯޓްކޮށްލަފާނެ ކަމުގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. ދިވެހި ދެމަފިރިއަކަށް ލިބިފައިވާ ދެ އަހަރުގެ ކައިބާން ޖަމްޝާދު އުފަންވީ
ސިއްޙަތު

ޔާމީން ފެއްޓެވި ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް ރައީސް ޞާލިހް ތައުރީފް ކުރައްވައިފި

ސުވާދީބު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔެވޭނެ ގޮތް ހެއްދެވުމަށް ފެއްޓެވި ޕްރޮގްރާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް މިރޭ ތައުރީފް ކުރައްވައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި ޑޮކްޓަރުކަން
ރިޕޯޓް ސިއްޙަތު

ފާނު ބަސަދާއި ގުޅޭ މުހިންމު އެތައް މަޢުލޫމާތެއް!

ސުވާދީބު
ފާނަ ބަސަނދު (Chicken pox) އަކީ ވައިރަސް އެއްގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ވަރަށް ފަސޭހައިން ގައިންގަޔަށްއަރާ ބައްޔެކެވެ. މިއީ ހުންއައުމާއެކު ގައިން ބިހި ނަގައި ނުވަތަ ފޮޅު ނަގާ ބައްޔެކެވެ. މިއީ އޭގެ ޒާތުގައި