web analytics

ކެޓަގަރީ ސިގިރޭޓް

ދުންފަތް

ސިގިރޭޓް

މިއަދަކީ ދުންފަތަށް އަލްވަދާޢު ކިޔާ ދުވަހަކަށް ހެދުމަށް ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

ސުވާދީބު
ދުންފަތުގެ ވަބާއިން މިންޖުވެފައިވާ، ހަށިހެޔޮ ދުޅަހެޔޮ ރައްޔިތެއް އުޅޭ ޖަޒީރާ ރާއްޖެއަކަށް މި ޤައުމު ހެދުމަށްޓަކައި، މިއަދަކީ އަޅުގަނޑުމެން ދުންފަތަށް އަލްވަދާޢު ކިޔާ ދުވަހަކަށް ހެއްދެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް ގޮވައިލައްވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު
ސިގިރޭޓް

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ސިނގިރޭޓް ބުއިން މަނާ ކުރެވިދާނެބާ؟

ސުވާދީބު
ނިސްބަތުން ބަލާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭ އަކީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ މީހުން ގިނަ ޤައުމެކެވެ. ކުރިއާ އަޅާ ބަލާއިރު މި އަދަދު އަންނަނީ އިތުރުވަމުން ވެސް މެއެވެ. މިއީ ޞިއްޙީ ގޮތުން ގެއްލުން ލިބޭ ކަމެއް