web analytics

ކެޓަގަރީ ސިޔާސީ

ސިޔާސީ

ސިޔާސީ

ބަރުލަމާނީ ގެންނަން އުޅެފިނަމަ އަޅުގަނޑުމެން އަތުން އެމްޑީޕީ ވެލިކާނެ”

ސުވާދީބު
ރާއްޖެ އަށް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ގެންނަން އުޅެފިނަމަ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އަތުން އެމްޑީޕީ ވެލިކާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސީއެންއެމްގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވާހަކަދައްކަމުން އުމަރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި އޮންނަން
ސިޔާސީ

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމަށް ނިޒާރު ފޯމު ހުށަހަޅައިފި

ސުވާދީބު
މިއަހަރު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެމްޑީޕީން ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ. ޕްރައިމަރީގައި
ސިޔާސީ

“ކިރުވާ މަސްކޮޅުގެ ފައިސާ ހޯދަންވެސް މުޒާހަރާ”

ސުވާދީބު
މަސްވެރިން ބާނާ މަސްކޮޅު ކިރުވުމަށްފަހު، ފައިސާ ހޯދަންވެސް ޖެހެނީ މުޒާހަރާ ކުރަން ކަމަށާ އެއީވެސް އޯގާތެރިކަންތޯ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ނާއިބް ރައީސް އަހުމަދު ޝިޔާމް ސުވާލު ކުރައްވައިފި އެވެ.
ސިޔާސީ

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަންޖެހޭ

ސުވާދީބު
މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އިންޑިއާ އިން ނުފޫޒު ފޯރުވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ.މުހައްމަދު ޝަހީމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝަހީމު މިހެން
ސިޔާސީ

އިންތިހާބު އޮޅުވާލުމަށް އެހީތެރިވި މައްސަލާގައި އިންޑިއާއިން ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭ – މުންދު

ސުވާދީބު
އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބު އޮޅުވާލައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް ރައީސް ކަމަށް އައްޔަން ކުރުމަށް އިންޑިއާއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައި
ސިޔާސީ

އެމްޑީޕީ އިން މިއޮތީ ގުލާބުޖާމު ކައިގެން އިންޑިއާގެ ޖީބަށް ވެއްޓިފައި – އުމަރު

ސުވާދީބު
ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާ އާއި ދެމެދުގައި ވާ ގުޅުމަށް ބަދަލެއް އައިސްފައި ނުވާ ކަމަށާއި، ވީ ކަމަކީ އެމްޑީޕީން ގުލާބުޖާމު ކައިގެން އިންޑިއާ ޖީބަށް ވެއްޓުން ކަމަަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ސިޔާސީ

ރައީސް ޔާމީން ޖަލަށްލީ ޝަރީއަތަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން – އީސީއާރު

ސުވާދީބު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރި މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާ ސާބިތުކޮށް، 5 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކުރީ ޝަރީއަތަށް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ކަމަށް ޔޫރަޕުގެ އެންމެ
ސިޔާސީ

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން 10000 މީހުން ސޮއިކޮށްފި – މުންދު

ސުވާދީބު
ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދަޢުލަތުން އުފުލި މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވެ، ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ޙުކުމް ކޮށްފައިވާއިރު، މިކަމާއި ގުޅިގެން، ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ، 10000 މީހުން ޕެޓިޝަންގައި
ސިޔާސީ

އަޅުގަނޑު “ހޭވި” ހަޑި އަދިވެސް މިއުޅެނީ ސާފުނުވެގެން: ޔާމީން

ސުވާދީބު
ވެރިކަމުގައި ހުންނެވިއިރު ހޭވި ހުރިހާ ހަޑި އަދިވެސް މިއުޅެނީ މިސަރުކާރަށް ސާފު ނުވެގެން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ވަށް ބަހުން ޖަހައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރިޔާސީ
ސިޔާސީ

“މަވަރެއް ނެތިގެން” އުޅޭ މީހުންވެސް އުޅޭ ދޯ އެވެ!

ސުވާދީބު
“މަވަރެއް ނެތިގެން” އުޅޭ މީހުން މަދުން ނަމަވެސް ރާއްޖޭން އެބަ ފެނެ އެވެ. އެމީހުންނަށް އެގޮތަށް ހީވަނީ ވެސް ކަމެއް ވެގެންނެވެ. އެއީ އެމީހުންގެ ހުރި މުއްސަނދި ކަމާއި ނުފޫޒު ގަދަ އާއިލާތަކުން އެމީހުން