web analytics

ކެޓަގަރީ ސިޔާސީ

ސިޔާސީ

ސިޔާސީ

ޕީޕީއެމް އަށް ނުވަދެ މިހިރީ ފެކްޝަނެއް އުފެދިދާނެތީ – އުމަރު

ސުވާދީބު
އުމަރުގެ ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މިއަދު “ވަގުތު” އާއި ވާހަކަދައްކަވަމުން އުމަރު ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމް އަށް ވަންނަން ބޭނުންވި ނަމަވެސް ނުވަދެ ހުންނަވަނީ ޔާމީނާއި މައްސަލައެއް ޖެހެން ބޭނުން ނުވާތީ ކަމަށެވެ. “އަޅުގަނޑުގެ ޝައުގުވެރިކަން އެބައޮތް
ސިޔާސީ

ވެރިކަން ލިބުމުން މަހުޖަނުން ގޯސްވެއްޖެ – ގާސިމް

ސުވާދީބު
ވެރިކަން ލިބުމުން މަހުޖަނުން މިހާރު ގޯސްވެއްޖެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ނުސީދާކޮށް މިރޭ ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިރޭ ޖޭޕީގެ އޮފީހުގައި އޮތް ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން
ސިޔާސީ

ޔާމީނަށް އަނިޔާވެރިވާކަށް ނޭދެން: ގާސިމް

ސުވާދީބު
ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމާއި އެހެނިހެން ފުރުސަތުތައް ވެސް ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ ކަމަށް މި ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިރޭ
ސިޔާސީ

ނަޝީދަށް ކުރިމަތި ނުލެއްވޭ ގޮތެއް ހެދިޔަކަ ނުދޭނަން: އެމްޑީޕީ

ސުވާދީބު
ވެރިކަން ކުރާ އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރެއްވޭނެ ގޮތެއް ހެދިޔަ ނުދޭނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ކުރީގެ ރައީސުންނަށް
ސިޔާސީ

އެމްޑީޕީގެ ވިސްނުން ހުރީ އިރުހަނދާއި ތަރިތައް ގެނެސް ދިނުމަކަށް ނޫން – ނަޝީދު

ސުވާދީބު
އެމްޑިޕީން އެދެނީ އިރުހަނދާއި ތަރިތައް ރައްޔިތުންނަށް ގެނެސް ދިނުން ނޫންކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރޭ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާއަށް އެމްޑިޕީގެ ޕްރިމައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ މުހައްމަދު ހަލީމްގެ ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވުމަށް ބޭއްވި
ސިޔާސީ

ކޯޓުގައި ޕީޕީއެމް ތަމްސީލްކުރާނެ ވަކީލުންގެ ޓީމެއް ނަގައިފި

ސުވާދީބު
ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް މިރޭ ބޭއްވި ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމީ އާ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަކު އައްޔަންކުރުމާއި ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކުގައި ޕީޕީއެމް ތަމްސީލްކުރާނެ ވަކީލުންގެ ޓީމެއް
ސިޔާސީ

ޕީޕީއެމްގެ އާ އެސްޖީއަކަށް މަތީން

ސުވާދީބު
ޕީޕީއެމްގެ އާ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލްއަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސަރުކާރުގައި އެންވެރޮމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި އަބްދުﷲ މަތީން ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. މަތީން އެ މަގާމަށް ހަމަޖައްސަވާފައި ވަނީ އެ ޕާޓީން މިރޭ ކުރިއަށްގެންދާ
ސިޔާސީ

ޕީޕީއެމް މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް މައުމޫން ތަދައްޚުލްވާން ނިންމައިފި

ސުވާދީބު
ޕީޕީއެމްގެ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ވަނުމަށް ކުރީގެ ރައީސް، މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ނިންމައިފިއެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ބާރުތައް، މައުމޫނާ ހަވާލުކޮށްދިނުމަށް އެދި އާންމު މެމްބަރަކު ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް މައުމޫންގެ ފަރާތްޕުޅުން ތަދައްޚުލްވާން މިއަދު ވަނީ
ސިޔާސީ

އަދީބުގެ ބޭސްފަރުވާގެ ކަންކަން ސިޔާސީ ނުކުރަން އާއިލާއިން އެދިއްޖެ

ސުވާދީބު
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ބޭސްފަރުވާގެ ކަންކަން ސިޔާސީ ނުކުރުމަށް، އޭނާގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން އެދިއްޖެއެވެ. އަދީބުގެ ސިއްހީ ހާލަތާ ގުޅިގެން ހޯމް މިނިސްޓަރު ޝައިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ ދައްކަވަމުންދާ ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން
ސިޔާސީ

ތަރުޖަމާން މުއާޒް ވެސް ބަދަލުވީ މަންފާތަކެއް ލިބިގެން ކަމަށް ޔާމީންގެ ތުހުމަތެއް!

ސުވާދީބު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ސެޕްޓެމްބަރު، 28، 2015 ގައި ދަތުރުފުޅު ކުރެއްވި ފިނިފެންމާ ލޯންޗު ގޮއްވާލުމަކީ ޑްރާމާއެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވައި އެމަނިކުފާނުގެ ކުރީގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ ކުރެއްވި ތުހުމަތުތައް ޔާމީން