web analytics

ކެޓަގަރީ ސުވާދީބު ރަހަތަފާތު ބަދިގެ

ސުވާދީބު ރަހަތަފާތު ބަދިގެ

ސުވާދީބު ރަހަތަފާތު ބަދިގެ

ޕައިނެޕްލް އެން ޓޮމާޓޯ ޕިއްޒާ

ސުވާދީބު
ބޭނުންވާތަކެތި 200 ގ. ފުށް 1 ސައިސަމުސާ އިންސްޓަންޓް އީސްޓް 5/1 ސައިސަމުސާ ލޮނު 2/1 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓަރު 2 /1 1 ސައިސަމުސާ ހަކުރު ތާފަނާފެން 2 ސައިސަމުސާ ހިކިކިރު
ސުވާދީބު ރަހަތަފާތު ބަދިގެ

ބީފް ޕިއްޒާ

ސުވާދީބު
ބޭނުންވާތަކެތި 2 ޖޯޑު ހިމުންކޮށް ކޮށާފައިހުރި ފިލެޓް ބީފް 2 ފިޔާ ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި) 4 / 1 ސައިސަމުސާ އޮރެގާނޯ 2 /1 ސައިސަމުސާ މުގުރި އަސޭމިރުސް 4 ކެޕްސިކަމް (
ސުވާދީބު ރަހަތަފާތު ބަދިގެ

ޗިކަން ބަންސް

ސުވާދީބު
ބޭނުންވާތަކެތި  6 ވަށް ބަނަސް( ޕްލޭން) 1 ޖޯޑު ހިމުންކޮށް ކޮށާފައިހުރި ބޯންލެސްޗިކަން 4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ މެޔޮނައިސް 3 /1 ސައިސަމުސާ މުގުރި އަސޭމިރުސް 1 ރޯމިރުސް ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި) 1
ސުވާދީބު ރަހަތަފާތު ބަދިގެ

ކުޑަކުދިންނަށް ކަމުދާ ބަނާނާ މިލްކްޝޭކް

ސުވާދީބު
ބަނާނާ މިލްކް ޝޭކަކީ ސިއްހަތައް ފައިދާ ހުރި މީރު ބުއިމެކެވެ. ފަސޭހަ ކަމާއެކު ބަނާނާ މިލްކް ޝޭކް ތައްޔާރު ކޮށްލެވިދާނެ ގޮތެއް މިވަނީ އެވެ. ބޭނުން ވާނެ ތަކެތި 1 ދޮންކެޔޮ އެއް ސަމްސާ
ސުވާދީބު ރަހަތަފާތު ބަދިގެ

ކުދިންނަށް “ބްރޮކޮލީ” ކާން ދިނުމަށް މި ރެސިޕީ ވަރަށް ފައްކާ!

ސުވާދީބު
ބްރޮކޮލީއަކީ ވަރަށް ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ތަރުކާރީއަކަށްވީ ނަމަވެސް އޭގެ ރަހައަކީ ގިނަ ކުދިންނަށް އެހާ ކަމުދާ ރަހައެއް ނޫނެވެ. ބްރޮކޮލީ ނުކާން އުޅޭނަމަ މިކަހަލަ ގޮތަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ދެވިދާނެ އެވެ. މިއީ ގިނަ