web analytics

ކެޓަގަރީ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ބޭރުގެ ފަނޑިޔާރު ވަނީ ބިރު ދައްކައި އިންޒާރު ދީފައި: ސުޕްރީމް ކޯޓު

ސުވާދީބު
ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ސައުތު އެފްރިކާގެ ރިޓަޔަރޑް ޖަސްޓިސް ޔޮހާން ކްރީގްލަރ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ބިރު ދައްކައި އިންޒާރު ދީފައިވާ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބުނެފިއެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި
ސުޕްރީމް ކޯޓު

ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަގު ޗާޓެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއުލާން ކުރަނީ

ސުވާދީބު
ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ގެނައުމާއި އެ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ މަގު ޗާޓެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކުލަވާލައި، މާދަމާ އިއުލާން ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.  ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަހަރު ވަނީ ޖުޑިޝަލް