web analytics

ކެޓަގަރީ ޑރ. ޛަމީލު

ޑރ. ޛަމީލު

ޑރ. ޛަމީލު

ޖަލްސާއިން އެނގުނީ ރައީސް ޔާމީންގެ މަސައްކަތް ބަލައިގެންފިކަން: ޖަމީލް

ސުވާދީބު
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ އިން ފެނިގެން ދިޔައީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކުރެއްވި އިހްލާސްތެރި މަސައްކަތް ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ކަން ކަމަށް
ޑރ. ޛަމީލު

ޤައުމުގެ ރުކުންތައް ފުނޑާލަން އެއްވެސް ބަޔަކަށް ޖާގަ ނުދެވޭނެ: ޑރ.ޖަމީލް

ސުވާދީބު
ދިވެހިންގެ ޤައުމުގެ ރުކުންތައް ފުނޑާލުމަށް އެއްވެސް ބަޔަކަށް ޖާގަ ނުދެވޭނެ ކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ނައިބުރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިސްލާމް ދީނާއި ދެކޮޅު ޖަމިއްޔާއިން ހަނިމާދޫ ވޯކްޝޮޕްގައި ފިތްކަނޑައިގެން ދާވަރުގެ ވާހަކަތަކެއް!
ޑރ. ޛަމީލު

“ނަޝީދު ވަނީ ގޯސް ހައްދަވާފައި، ގާނޫނު އަރާ ހަމަކުރާނެ”

ސުވާދީބު
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޓަރު ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) އަށް އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްއިން ބޮޑު ބައެއް ދިނުމުގައި ސަރުކާރުން ގޯސް ހަދާފައިވާ ކަމަށާ އެކަމުގައި ފިނޭސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރާ،
ޑރ. ޛަމީލު

އާ ސީ ޕްލޭން ޓާމިނަލް ޓީއެމްއޭ އަށް ދިނުމަކީ ހިންގި ޖަރީމާއެއް: ޖަމީލް

ސުވާދީބު
މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި ހަދަމުން އަންނަ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް، ޓީއެމްއޭ އަށް ދެ އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ނިންމީ ވަކި ބަޔަކަށް
ޑރ. ޛަމީލު

އަނދުން ހުސޭނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ – ޖަމީލް

ސުވާދީބު
މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލައަކީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން އަތުން އެމީހުންގެ ބިންތައް އެހެން ބަޔަކު ފޭރިގަނެފައިވާ ފަދަ މައްސަަލައެއް ގޮތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ޕާރަލަމެންޓަރީ
ޑރ. ޛަމީލު

ކޮރަޕްޝަނަށް އެންމެ ފަރިތަ ފިކުރަކީ އެމްޑީޕީ: ޖަމީލް

ސުވާދީބު
ރަޕްޝަނަށް އެންމެ ފަރިތަ ފިކުރަކީ އެމްޑީޕީ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު އެ ޕާޓީ އާއި ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ADS BY Maldives
ޑރ. ޛަމީލު

“މަޖިލީހުން ބޭނުންކުރީ ރައީސްގެ ބާރެއް”

ސުވާދީބު
ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑާ ކޮމިޓީން ނިންމި ނިންމުންތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑާ ފެމިލީ
ޑރ. ޛަމީލު

ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅަށް ޖަމީލް ރައްދު ދެއްވައިފި

ސުވާދީބު
ވެރިކަމުގައި ތިބި ބަޔަކަށް ވޯޓު ދީގެން ނޫނީ އަސާސީ ހައްގުތަކާއި ހިދުމަތްތައް ލިބެން ނެތް ކަމަށް ބުނުމަކީ ގާނޫނު އަސާސީން ގެނެސްދީފައިވާ ހިންގުމުގެ ނިޒާމް ބަލައިނުގަތުން ކަމަށް ކުރީގެ ނާއިބް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު
ޑރ. ޛަމީލު

އެމްޑީޕީ ދަފުތަރު ސައްހައެއް ނޫން، ބޭނުން ކުރަނީ ބާރު: ޖަމީލް

ސުވާދީބު
ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީގެ ދަފުތަރު ސައްހަ ނޫން ކަމަށާ އޭގެ ސަބަބުން އެ ޕާޓީން ވެރިކަމުގެ ބާރާއި ނުފޫޒު ބޭނުން ކޮށްފައިވާކަން ހާމަވާ ކަމަށް ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް
ޑރ. ޛަމީލު

ސަރުކާރަށް އަހަރެއް ވެއްޖެ، މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ހާލަތަށް ބަދަލެއް ނާދޭ : ޖަމީލް

ސުވާދީބު
އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރަށް އަހަރެއް ވެެއްޖެ ކަމަށާއި، ވެރި ރަށް މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ހާލަތަށް އައި އެއްވެސް ބަދަލެއް ނެތް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް، ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.