web analytics

ކެޓަގަރީ ޑރ. ޛަމީލު

ޑރ. ޛަމީލު

ޑރ. ޛަމީލު

“މަޖިލީހުން ބޭނުންކުރީ ރައީސްގެ ބާރެއް”

ސުވާދީބު
ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑާ ކޮމިޓީން ނިންމި ނިންމުންތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑާ ފެމިލީ
ޑރ. ޛަމީލު

ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅަށް ޖަމީލް ރައްދު ދެއްވައިފި

ސުވާދީބު
ވެރިކަމުގައި ތިބި ބަޔަކަށް ވޯޓު ދީގެން ނޫނީ އަސާސީ ހައްގުތަކާއި ހިދުމަތްތައް ލިބެން ނެތް ކަމަށް ބުނުމަކީ ގާނޫނު އަސާސީން ގެނެސްދީފައިވާ ހިންގުމުގެ ނިޒާމް ބަލައިނުގަތުން ކަމަށް ކުރީގެ ނާއިބް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު
ޑރ. ޛަމީލު

އެމްޑީޕީ ދަފުތަރު ސައްހައެއް ނޫން، ބޭނުން ކުރަނީ ބާރު: ޖަމީލް

ސުވާދީބު
ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީގެ ދަފުތަރު ސައްހަ ނޫން ކަމަށާ އޭގެ ސަބަބުން އެ ޕާޓީން ވެރިކަމުގެ ބާރާއި ނުފޫޒު ބޭނުން ކޮށްފައިވާކަން ހާމަވާ ކަމަށް ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް
ޑރ. ޛަމީލު

ސަރުކާރަށް އަހަރެއް ވެއްޖެ، މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ހާލަތަށް ބަދަލެއް ނާދޭ : ޖަމީލް

ސުވާދީބު
އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރަށް އަހަރެއް ވެެއްޖެ ކަމަށާއި، ވެރި ރަށް މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ހާލަތަށް އައި އެއްވެސް ބަދަލެއް ނެތް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް، ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ޑރ. ޛަމީލު

“ފަނޑިޔާރުންނަށް ބިރުދެއްކުން ބަލައިނުގަނެވޭނެ“

ސުވާދީބު
ސައުތު އެފްރިކާގެ ރިޓަޔަރޑް ޖަސްޓިސް ޔޮހާން ކްރީގްލަރ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވަޑައިގެން ފަނޑިޔާރުންނަށް ބިރު ދައްކައި އިންޒާރު ދިނުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު