web analytics

ކެޓަގަރީ ޑރ. ޛަމީލު

ޑރ. ޛަމީލު

ޑރ. ޛަމީލު

“ފަނޑިޔާރުންނަށް ބިރުދެއްކުން ބަލައިނުގަނެވޭނެ“

ސުވާދީބު
ސައުތު އެފްރިކާގެ ރިޓަޔަރޑް ޖަސްޓިސް ޔޮހާން ކްރީގްލަރ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވަޑައިގެން ފަނޑިޔާރުންނަށް ބިރު ދައްކައި އިންޒާރު ދިނުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު