web analytics

ކެޓަގަރީ ޑީއާރުޕީ

ޑީއާރުޕީ

ޑީއާރުޕީ

ރިސޯޓްތަކުގައި ދިވެހިން އަޅުންގެ ގޮތުގައި ގެންގުޅޭތީ ޤަރާރެއް ހުށަހަޅަން ޖާބިރު ނިންމަވައިފި

ސުވާދީބު
ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރިސޯޓްތަކުގައި ދިވެހި މުވައްޒަފުން “އަޅުންގެ ގޮތުގައި” ގެންގުޅޭތީ އެކަން ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް، މުވައްޒަފުންނަށް ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޤަރާރެއް ހުށަހަޅުއްވަން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު
ޑީއާރުޕީ

“ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާމީހުން ރައްޔިތުން ކުރިމަތީގައި ދަންޖައްސާ މަރަންޖެހޭ”

ސުވާދީބު
ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާމީހުން ރައްޔިތުން ކުރިމަތީގައި ދަންޖައްސާ މަރަންޖެހޭގޮތައް ގާނޫނުތައް އިސްލާހު ކުރުމަށް ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ޖާބިރު ފޮނުއްވި ސިޓީއެއްގައި
ޑީއާރުޕީ

ރައީސް ސާލިހުގެ ވެރިކަން 48 ގަޑިއިރު ތެރޭ ފެއިލް ވެއްޖެ – ޖާބިރު

ސުވާދީބު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ވެރިކަން 48 ގަޑިއިރު ތެރޭ ފެއިލް ވެއްޖެ ކަމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޖާބިރު
ޑީއާރުޕީ

ރައީސް ނަޝީދުއަކީ ރިޝްވަތު ނަންގަވާ ބޭފުޅެއް – ޖާބިރު

ސުވާދީބު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުއަކީ ރިޝްވަތު ނަންގަވާ ބޭފުޅެއް ކަަމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ވިދާޅުވެއްޖެެއެވެ. ޖާބިރު މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މިހާރު ލީކްވެފައިވާ އޯޑިއޯއެއްގައެވެ.
ޑީއާރުޕީ

ޖާބިރުގެ އިންޒާރެއް ރައީސް ނަޝީދުއަށް

ސުވާދީބު
ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި މެދު ކަންތައް ކުރައްވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުއަށް
ޑީއާރުޕީ

ފުރުޞަތު އޮންނަން ޖެހޭނީ ހަމައެކަނި އެމްޑީޕީއަށް އެކަންޏެއް ނޫން – ޖާބިރު

ސުވާދީބު
އެމްޑީޕީ އަށް ނިޞްބަތް ނުވާ މީހުންނަށް އެއްވެސް ފުރުޞަތެއް ނެތް މަންޒަރު މި ޤައުމުން ފެނިގެން ދާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެއީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތް ނޫން ކަމަށް، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު
ޑީއާރުޕީ

“ފެއިލްވި ޕާޓީތަކުގެ” ވަޒީރުން އިސްތިއުފާދިނުމަށް ގޮވާލައިފި

ސުވާދީބު
“ފެއިލްވި ޕާޓީތަކުގެ” ވަޒީރުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އާ ދައުރަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އަބްދުﷲ ޖާބިރު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. މިކަމަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ ޖާބިރު ވިދާޅުވީ، މިހާރު އެންމެ ބުއްދިވެރި ގޮތަކީ