web analytics

ކެޓަގަރީ ޓެކުނޮލޮޖީ

ޓެކުނޮލޮޖީ

ޓެކުނޮލޮޖީ

ފޭސްބުކުން ފޮނުވާ މެސެޖް އަންސެންޑް ކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ސުވާދީބު
ފޭސްބުކް މެސެންޖަރއިން ބައެއް ފަހަރަށް ފޮނުވާ މެސެޖް ނުފޮނުވުނު ނަމެއޭ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު ހިތަށް އަރާނެއެވެ. އަދި އެމެސެޖް އެމީހާ ނުބަލަނީސް ޑިލީޓް ކޮށްލެވޭނެނަމައޭ، ނުވަތަ އަންނަރުޅީގައި ފޮނުވާލެވުނު މެސެޖެކޭ ، އެމެސެޖް
ޓެކުނޮލޮޖީ

އިންސްޓަގްރާމަށް “މެއިން އެކައުންޓު” ފީޗަރ އަންނަނީ

ސުވާދީބު
މަޝްހޫރު ސޯޝަލް މީޑިއާ އިންސްޓަގްރާމްގެ ލޮގިންއަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ޓެސްޓްތައް ހަދަމުން ދާކަމަށް ޓެކް ރިޕޯޓްތަކުން ބުނެފިއެވެ. އިންސްޓަގްރާމްގައި އަލަށް އިތުރުކުރާ މި ފީޗަރގެ ނަމަކީ “މެއިންއެކައުންޓް” އެވެ. ގިނަ އެކައުންޓްތައް ބޭނުންކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން
ޓެކުނޮލޮޖީ

ވައިބަރގައި ވެސް މިހާރު ކޮންފަރެންސް ކޯލް ކުރެވޭނެ!

ސުވާދީބު
ވައިބަރއިން ނެރިފައިވާ ވައިބަރ ގުރޫޕް ކޯލަކީ އަދި މިހާތަނަށް  ހެދުނު ސޯޝަލް މީޑިއާ އެޕް ގެ ވާޝަން  ތަކުގެ ތެރެ އިން އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮންފަރެންސް ކޯލް ކުރެވޭ ގޮތަށް ހެދި އެޕެވެ. ވައިބަރއިން
ޓެކުނޮލޮޖީ

ގުގުރިދަމަންތަ؟ މިއޮތީ ޙައްލު – ކުޑަކުޑަ ޑިވައިސް އެއް

ސުވާދީބު
ގުގުރި ދެމުމަކީ މީހުން ވަރަށް ރުޅިއަންނަ ކަމެއެވެ. ގުގުރި ދަމާ މީހާގެ ސަބަބުން އޭނާ ކައިރީގައި ނިދަން އޮންނަ މީހާއަށް އުނދަގޫވާތީ އެކަމާ ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަވެސް ޖެހިފައި އެބަހުއްޓެވެ. ގުގުރި ދަމަނީ ނޭފަތާއި