web analytics

ކެޓަގަރީ ޓެކުސް

ޓެކުސް

ޓެކުސް

އާމްދަނީ ޓެކްހާއެކު ކުލި ބޮޑުވާންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް!

ސުވާދީބު
އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ “ޖަޒީރާ ރާއްޖެ” ވަޢުދުނާމާގެ ދަށުގައިވާ އެންމެ މައި އެއް ވަޢުދެވެ. ސަރުކާރުގެ މި ވަޢުދު ހަޤީޤަތަކަށް ވެގެން ދިޔައީ 17 ޑިސެންބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް
ޓެކުސް

އެންމެ މަހަކު ވެސް 60،000 ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު މުސާރައެއް ލިބިއްޖެނަމަ ރެޖިސްޓާ ވާންޖެހޭ: މީރާ

ސުވާދީބު
އެންމެ މަހަކު ވެސް 60،000 ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު މުސާރައެއް ލިބިއްޖެނަމަ ރެޖިސްޓާ ވާންޖެހޭކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މީރާގެ ފަރާތުން ޓީވީއެމްގެ ހެނދުނު ހެނދުނާ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން
ޓެކުސް

އިންކަމް ޓެކްސްގެ ބިލް ފާސްކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވަނީ

ސުވާދީބު
އިންކަމް ޓެކްސްގެ ބިލް ފާސްކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން ނިންމައިފިއެވެ. ރޭ ޕީއެސްއެމް ނިއުސްގެ ރާއްޖެ މިއަދު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު ވިދާޅުވީ އިންކަމް ޓެކްސްގެ ބިލް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް