web analytics

ކެޓަގަރީ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން

ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން

ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން

ނަޝީދުގެ ބަސްމަގާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ސުވާދީބު
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް އެމްޑީޕީގެ ކެންޕެއިން ރަސްމީކޮށް ފެށުމަށް ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުއާ އިިދިކޮޅު ޕީޕީއެމަށް އަމާޒު ކުރައްވާ ރައީސް ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއިރު ބޭނުން
ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން

ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް އިދިކޮޅުން 675 ކެންޑިޑޭޓުން

ސުވާދީބު
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) އިން 675 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފި އެވެ. ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ
ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން

ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް މިސަރުކާރުން ކުރި ކަމެއް ނެތް: ނަރީޝް

ސުވާދީބު
މިސަރުކާރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ސުޕާ މެޖޯރިޓީއާއި ހިނގަމުން މިދާ މަޖިލިހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުވެސް ރައްޔިތުން ދިންނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަށް ލާބަހުރި މަންފާހުރި ކަމެއް މިސަރުކާރަށް މިހައިތަނަށް ކުރެވިފައިނުވާ ކަމުގައި ޕީއެންސީގެ ކައުންސިލު މެންބަރު އަދި ޕީޕީއެމް ފަރާތުން
ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން

މި ސަރުކާރަށް ހާސިލުވީ ކޮންކަމެއްތޯ ރައްޔިތުން ސުވާލު އުފައްދަންޖެހޭ: ޣައްސާން

ސުވާދީބު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރަށް ހާސިލުވީ ކޮންކަމެއްތޯ ރައްޔިތުން ސުވާލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޣައްސާން މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ޣައްސާން
ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން

ޓާމިނަލް ޓީއެމްއޭއަށް ދިނުމެކޭ ޖީއެމްއާރަށް އެއާޕޯޓް ދިނުމެކޭ ތަފާތެއް ނެތް

ސުވާދީބު
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި އަލަށް ހަދާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ ހިންގުން ޓީއެމްއޭއަށް ދިނުމެކޭ ޖީއެމްއާރަށް ވެލާނާ އެއާޕޯޓް ދިނުމެކޭ ތަފާތެއް ނެތް ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރޭ
ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން

ލިބޭނެ ވޯޓުގެ އަދަދު އެމްޑީޕީއަށް އެނގުމުން ސުވާލު އުފެދޭ: ސުޖާއު

ސުވާދީބު
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައ މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް އެމްޑީޕީ އަށް ލިބޭނެ ވޯޓުގެ އަދަދާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ ވޯޓުގެ އަދަދު އެމްޑީޕީ އަށް އެނގުމުން އިންތިހާބާ މެދުގައި ސުވާލު އުފެދޭ
ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން

މާލެ އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސްގެ މަޤާމަށް ޕީޕީއެމް ޓިކެޓުގައި ނިމާލު

ސުވާދީބު
އިއްޔެ ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި އެޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގައި ބޮޑު ތަފާތަކުން ކ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ވާދަކުރެއްވުމަށް ޕީޕީއެމް ޓިކެޓް ކާމިޔާބުކުރެއްވީ ފެނަކާ ކޯޕަރޭޝަންގެ ކުރީގެ އެމްޑީ އަދި ޕީއެންސީގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ނިމާލެވެ.
ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން

މަޖިލިހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރަކަށް ރެޑްވޭވް ސަލީމް

ސުވާދީބު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ އަމިއްލަ މެމްބަރު ހުސެއިން މުހައްމަދު ލަތީފް، ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރުކަން ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު، އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމަށް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން

އިމްރާން އާއި ސީޕީގެ އިސްތިއުފާ އަށް އިދިކޮޅުން ގޮވާލައިފި

ސުވާދީބު
ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވަން އިދިކޮޅުން ގޮވާލައިފިއެވެ. އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މިކަމަށް ގޮވާލާފައިމިވަނީ ކ.މާފުށިން އިއްޔެ ހަވީރު ފަތުރުވެރިއަކު ހައްޔަރުކުރުމުގައި އަމަލުކުރި ގޮތުން
ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން

މައްސަލަ ބަލަން އުޅެނީ މޭޔަރު ކަމަށް ނިިކުމެދާނެތީ: މުއިއްޒު

ސުވާދީބު
ކުރީ ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ “ހިޔާ” ފްލެޓުތައް ދޫކުރި ގޮތާ ގުޅިގެން ކަމަށް ބުނެ މައްސަލަތައް ބަލަން މަސައްކަތް ކުރަނީ މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަކުރައްވާފާނެތީ ބިރުން ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން