web analytics

ކެޓަގަރީ ޕްރައިމަރީ

ފިނޭންސް ޕްރައިމަރީ

އެމްއޭސީއެލްގެ ބޯޑު ބަދަލުކޮށްގެން ނަމަވެސް ކުޑައަގުގައި ޓީއެމްއޭއަށް ޓާމިނަލް ދޭނަން – އަމީރު

ސުވާދީބު
އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލުން ޓީއެމްއޭ އަށް ޖާގަ ދޭނީ ސަރުކާރުން ނިންމި ގޮތަށް ކަމަށާއި އެކަން އެގޮތަށް އެމްއޭސިއެލްގެ ބޯޑުން ތަންފީޒު ނުކުރާ ނަމަ ބޯޑު ބަދަލުކޮށްގެން ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރާނެ
ޕްރައިމަރީ

“ޖޯޝުގައި” ޖެހިގެން މުޅި ޤައުމުގައި ހުޅު ރޯކުރިތާ 8 އަހަރު!

ސުވާދީބު
2012 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަހަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައިވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންތިހާބު ކުރެވިފައި ހުރި ރައީސަކު މަޤާމުގެ ދައުރު ހަމަނުވަނީސް އިސްތިއުފާދެއްވި ދުވަހެވެ. ދިވެހި ރައްޔިތުން ކުރިމަތީ ލައިވް ޓީވީގައި،
ދިވެހި ސަގާފަތް ޕްރައިމަރީ

ދިވެހި ސަގާފަތަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް

ސުވާދީބު
އިންޑިޔާ ކަނޑުގައި އުފެދިފައިވާ ކުދިކުދި ތިކިތަކެއްގެ ސިފައިގައި ފެންނަމުން އެދަނީ ދިވެހިރާއްޖެއެވެ. ހުދު ދޮންވެލިތަކެއްގެ ވެރި ރީތި ބީޗުތަކާއި، ގިނަ މުރަކަތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ ރީތި ފަރެއްގެ އިތުރުން، ސާފު ރީތީ މޫދެކެވެ. އަދި ރަށްތަކުގެ
ބާ ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީ

ޝުނާނާ އާއި އަނާރާ ޒާތީ ވެއްޖެ

ސުވާދީބު
މީގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ހާދިސާ އަކަށް ބަދަލު ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނާތީވެ، ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ އެންމެހާ ކަންކަމެއް ރެގިއުލޭޓް ކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު އޮންނަށް ބާކައުންސިލްގެ އެކްސްކޯ މެންބަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ
ޕްރައިމަރީ

މިވަރުންވެސް ކެނެރީގޭ ނަޝީދުގެ ޙުދުމުޙުތާރުކަން ނޭގެނީތޯ؟

ސުވާދީބު
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ވިއްކީ އަދި ވިއްކަނީ ވެސް “ރާއްޖެ އަށް ޑިމޮކްރަސީ ތައާރަފްކޮށް އެކަން އެންމެ ބޮޑަށް ދިރުވާ” ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓުންގެ މި ޒުވާބުގައި ޑިމޮކްރަސީގެ
ޕްރައިމަރީ

“ވެއްޓެނީ ވެއްޓެނީ”

ސުވާދީބު
އެކަކު އިނީ ސައި ހޮޓަލެއްގަ އެވެ. އަތުގައި ހެދިކާއެއް އޮތް ނަމަވެސް މުޅިން އެހެން “ދުނިޔެއަކަށް” ގެއްލިފަ އެވެ. ތާއްޔާ ޖެހެމުން ގޮސް އޭނާގެ ބޯ އޮތީ ހެދިކާ އެޅި ތަށީ ތެރެއަަށް ލެނބިފަ
ޕްރައިމަރީ

ކުލީގެ ބަހުސް: އިންތިހާބާ ދިމާވާ ބަހުސެއް!

ސުވާދީބު
ދޮރުން އެތެރެއަށް ވަދެވޭއިރު ދޮރުމަތީގައި އޮތީ ނިދާ ގޮދަޑިތަކެކެވެ. އާއިލާ އެންމެން ބަލާ ޓީވީ ވެސްް ހުރީ އެ ތަނުގަ އެވެ. ކާތަކެތިން ފުރިފައިވާ އެ އެންމެން ކާން އަރާ މޭޒު ވެސް އެ
ޕްރައިމަރީ

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން އަޅާ ނުލުމުގެ ސަބަބުން މަންމައަކަށް ލިބުނު އަނިޔާ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ މިއޮތީ ފެއިލްވެފައި އިސްތިއުފާ ދީފަ ރައްކާވޭ

ސުވާދީބު
ކުރީގެ ފިރިމީހާއާއި އޭނާގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން އެކިކަހަލަ އަނިޔާތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދިޔަ އަންހެނެއްގެ މައްސަލައެއް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ. އެއަންހެން މީހާއަށް ލިބެމުންދިޔަ އަނިޔާތަކުގެ ވާހަކަ، ނަން ހާމަ ނުކުރުމަށް އެދި، “ސުވާދީބަށް” އޭނާ
ޕްރައިމަރީ

ކެނެރީގެ ނަޝީދު ވަޒީރުންގެ ދިފާއުގައި ތަފާތު ކުރަނީ ކީއްވެ؟

ސުވާދީބު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ފުރިހަމަ ތާއީދާއެކު އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ސަރުކާރެއް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ހިންގަވާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ވައުދާއެކުގަ އެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރު ކޯލިޝަނަށް އަހަރު
ޕްރައިމަރީ

ރައްޔިތުން ޖޫރިމަނާކޮށްގެން ދައުލަތައް އާމްދަނީ ހޯދުން، އިންސާފެއްބާ؟

ސުވާދީބު
ރައްޔިތުންނޭ މި ބުނަނީ ހަމަ ދެރަ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށްވެ. ވިޔަފާރިވެރިންނެއް ނޫންވެ. ސިޔާސީ ދާއިރާގައި ހަރަކާތެރިވާ މީހުންނެއްވެސް ނޫނެވެ. މި ބުނީ އެ ރައްޔިތުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަކީ ދައުލަތައް އާމްދަނީ ހޯދަން އޮތް ވަސީލަތެއް