web analytics

ކެޓަގަރީ ޕްރައިމަރީ

ދީން ޕްރައިމަރީ

ފުލުހުން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމުން އުފާ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރަނީ

ސުވާދީބު
މީސް މީޑިއާގައި އިސްލާމްދީނަށް ފާޅުގައި ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރި ނައިފަރަށް ނިސްބަތްވާ އަންހެނާއަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު ނޭޅުމުން އެނބުރި އައިސް ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ADS BY
ބާ ކައުންސިލް ޕްރައިމަރީ

ޝުނާނާ އާއި އަނާރާ ޒާތީ ވެއްޖެ

ސުވާދީބު
މީގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ހާދިސާ އަކަށް ބަދަލު ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނާތީވެ، ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ އެންމެހާ ކަންކަމެއް ރެގިއުލޭޓް ކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު އޮންނަށް ބާކައުންސިލްގެ އެކްސްކޯ މެންބަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ
ޕްރައިމަރީ

މުނާޒްގެ މައްސަލައެއް އޭސީސީއަށް

ސުވާދީބު
ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަބްދުﷲ މުނާޒާ ގުޅޭ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައެއް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އޭސީސީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެ މައްސަލާގައި ބުނެފައި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް
ޕްރައިމަރީ

މިވަރުންވެސް ކެނެރީގޭ ނަޝީދުގެ ޙުދުމުޙުތާރުކަން ނޭގެނީތޯ؟

ސުވާދީބު
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ވިއްކީ އަދި ވިއްކަނީ ވެސް “ރާއްޖެ އަށް ޑިމޮކްރަސީ ތައާރަފްކޮށް އެކަން އެންމެ ބޮޑަށް ދިރުވާ” ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓުންގެ މި ޒުވާބުގައި ޑިމޮކްރަސީގެ
ޕްރައިމަރީ

“ވެއްޓެނީ ވެއްޓެނީ”

ސުވާދީބު
އެކަކު އިނީ ސައި ހޮޓަލެއްގަ އެވެ. އަތުގައި ހެދިކާއެއް އޮތް ނަމަވެސް މުޅިން އެހެން “ދުނިޔެއަކަށް” ގެއްލިފަ އެވެ. ތާއްޔާ ޖެހެމުން ގޮސް އޭނާގެ ބޯ އޮތީ ހެދިކާ އެޅި ތަށީ ތެރެއަަށް ލެނބިފަ
ޕްރައިމަރީ

ކުލީގެ ބަހުސް: އިންތިހާބާ ދިމާވާ ބަހުސެއް!

ސުވާދީބު
ދޮރުން އެތެރެއަށް ވަދެވޭއިރު ދޮރުމަތީގައި އޮތީ ނިދާ ގޮދަޑިތަކެކެވެ. އާއިލާ އެންމެން ބަލާ ޓީވީ ވެސްް ހުރީ އެ ތަނުގަ އެވެ. ކާތަކެތިން ފުރިފައިވާ އެ އެންމެން ކާން އަރާ މޭޒު ވެސް އެ
ޕްރައިމަރީ

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން އަޅާ ނުލުމުގެ ސަބަބުން މަންމައަކަށް ލިބުނު އަނިޔާ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ މިއޮތީ ފެއިލްވެފައި އިސްތިއުފާ ދީފަ ރައްކާވޭ

ސުވާދީބު
ކުރީގެ ފިރިމީހާއާއި އޭނާގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން އެކިކަހަލަ އަނިޔާތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދިޔަ އަންހެނެއްގެ މައްސަލައެއް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ. އެއަންހެން މީހާއަށް ލިބެމުންދިޔަ އަނިޔާތަކުގެ ވާހަކަ، ނަން ހާމަ ނުކުރުމަށް އެދި، “ސުވާދީބަށް” އޭނާ
ޕްރައިމަރީ

ކެނެރީގެ ނަޝީދު ވަޒީރުންގެ ދިފާއުގައި ތަފާތު ކުރަނީ ކީއްވެ؟

ސުވާދީބު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ފުރިހަމަ ތާއީދާއެކު އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ސަރުކާރެއް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ހިންގަވާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ވައުދާއެކުގަ އެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރު ކޯލިޝަނަށް އަހަރު
ޕްރައިމަރީ

ރައްޔިތުން ޖޫރިމަނާކޮށްގެން ދައުލަތައް އާމްދަނީ ހޯދުން، އިންސާފެއްބާ؟

ސުވާދީބު
ރައްޔިތުންނޭ މި ބުނަނީ ހަމަ ދެރަ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށްވެ. ވިޔަފާރިވެރިންނެއް ނޫންވެ. ސިޔާސީ ދާއިރާގައި ހަރަކާތެރިވާ މީހުންނެއްވެސް ނޫނެވެ. މި ބުނީ އެ ރައްޔިތުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަކީ ދައުލަތައް އާމްދަނީ ހޯދަން އޮތް ވަސީލަތެއް
ޕްރައިމަރީ

އައްޑޫ ކައުންސިލްގަތިބި ނާގާބިލް މީހުންވަނީ ބޮޑުތަނުން ފެއިލްވެފައެވެ.

ސުވާދީބު
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ހޮވި،  ދައުރެއް ފުރިހަމަ ކޮށް ނިމިގެން ދާއިރު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް ފާހަގަކޮށްލެވެނީ އައްޑޫގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީޑިއާތަކާ ދުރު ނާގާބިލް ކައުންސިލެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ރައްޔިތުންނާ ގުޅުން ހުރި ކަންކަން ކައުންސިލުން