web analytics

ކެޓަގަރީ ޖަމީއްޔާ

ޖަމީއްޔާ

ޖަމީއްޔާ

ފަތުރުވެރިޔާ އަށް މަޖިލީހުން މާފަށް އެދުނު މައްސަލަ ގައުމީ ފެންވަރުގައި ބަލަންޖެހޭ – ސަލަފް

ސުވާދީބު
މިދިޔަ ހަފްތާގައި ކ. މާފުށީގައި ބިކިނީ ލައިގެން ރަށު ތެރޭގައި އުޅެނިކޮށް ބިޑި އަޅުވައިގެން ހައްޔަރުކުރުމުން އެކަމަށް ފަތުރުވެރިޔާގެ ކިބައިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މާފަށް އެދުނު މައްސަލަ ގައުމީ