web analytics

ކެޓަގަރީ ޖިންސީގޯނާ

ޖިންސީގޯނާ

ޖިންސީގޯނާ

އިންޑިއާގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީ ތެރޭގައި ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށްފި

ސުވާދީބު
އިންޑިއާގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ ތެރޭގައި އުމުރުން 5 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕް ކޮށްލައިފިއެވެ. ADS BY REDWAVE މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހިނގި މި ހާދިސާގައި ކުޑަކުއްޖާ ރޭޕް ކޮށްފައި ވަނީ
ޖިންސީގޯނާ

އިންޑިއާ ދުނިޔޭގެ ރޭޕް ކުރުމުގެ ރެކޯޑް ހަދަނީ : ސްކޫލެއްގެ ޕްރިންސިޕަލް ރޭޕްކުރި ކުއްޖަކު މަރުވާން އުޅުމާއެކު، އެތައް ވާހަކައެއް ދިވެހި ކަނބަލުން އިންޑިއާއަށް ދަތުރު ކުރުން ރައްކާތެރި އެއް ނޫން

ސުވާދީބު
އިންޑިއާއަކީ ރޭޕްގެ ހާއްޔެެކެވެ. އެގައުމުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނެއް ރޭޕް ކުރަމުންދާއިރު، ރޭޕްގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ގިނަ ބަޔަކަށް އިންސާފު ނުލިބޭ ވާހަކަވެސް ދައްކައެވެ. އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުގައި އެންމެ ގިނައިން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް
ޖިންސީގޯނާ

ޖިންސީ ގޯނާގެ ދެ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

ސުވާދީބު
ޖިންސީ ގޯނާގެ ދެ މައްސަލައެއްގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން މިއަދު ވިދާޅުވީ، ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި 15 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ބިދޭސީއަކު ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލާގައި އާއި، އުތުރުގެ ރަށެއްގައި ބިދޭސީއެއް
ޖިންސީގޯނާ

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް އަނެއްކާވެސް

ސުވާދީބު
ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އަންހެނަކަށްޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް އަނެއްކާވެސް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އަންހެނަކަށް ބިދޭސީއަކު ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަަމަށެވެ. މި
ޖިންސީގޯނާ

އިސްލާމް ޓީޗަރަކު ދަރިވަރުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަން އުޅުނު މައްސަަލައެއް ބަލަނީ

ސުވާދީބު
މެދުރާއްޖެ ތެރޭގެ ރަށެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ އިސްލާމް ޓީޗަރު ދަރިވަރުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ އެފަދަ މައްސަލައެއް ޖެންޑާގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމާ
ޖިންސީގޯނާ

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހުންގެ ދަފްތަރު ބަލާލަން ބޭނުންތަ؟

ސުވާދީބު
ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ ޝަރީއަތުން ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަހާފައިވާ ޑޭޓާބޭސްގެ ބޭނުން ފަސޭހައިން ޢާއްމުންނަށް ހޯދައިގަތުމަށްމަށް މަގު ފަހި ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. މިޑޭޓާބޭސްއަކީ ޤާނޫނު ނަމްބަރު 12/2009
ޖިންސީގޯނާ

ކުޑަކުދިން ތަކަކަށް ޖިންސީ ގުނަވަން ދެއްކި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސުވާދީބު
އެކި ދުވަސްވަރު މަތިން ކުޑަކުދިންތަކަކަށް ޖިންސީ ގުނަވަން ދެއްކި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައިގާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 60 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުންނެވެ. ފުލުހުން
ޖިންސީގޯނާ

އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުން ހަލާކުކޮށްލީ ފުލުހެއް. އަދިވެސް އިންސާފެއް ނުލިބޭ- ގއ ވިލިގިނލީ ޒުވާނެއް

ސުވާދީބު
“ފުލުހުންނަކީ އާންމު ރައްޔިތުން ހިމާޔަތް ކުރަން ތިބޭ ބައެއް. ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދީ ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރަން ތިބޭ ބައެއް. އެކަމަކު މި ފެނިގެންދަނީ ފުލުހުން ނަކީ ރައްޔިތުންނަށް ހުރި ބިރަކަށް ވެފައިވާތަން” ގއ. އަތޮޅުގެ
ޖިންސީގޯނާ

ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މުއްސަނދި އާއިލާގެ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ސުވާދީބު
މެދުރާއްޖެތެރޭ ރަށެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުމުން ފުލުހުން އެމައްސަލަ ނަގަން އާއިލާ އަށް އެންގުމުން އާއިލާ އިން މީޑިއާގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެނެސްފައި ވަނިކޮށް އެމައްސަލައިގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ
ޖިންސީގޯނާ

ދައުލަތައް ހަތަރު ކުދިން ނެގުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޖެންޑާ އިން ހާމަކުރީ ދޮގު މައުލޫމާތު!

ސުވާދީބު
މެދ ުރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެއްގެ ހަތަރު ކުއްޖަކު ދައުލަތައް ނަގަން އުޅުނީ އެކުދިން ދިރިއުޅެމުން އައި މާހައުލަކީ ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ނުވާތީ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން މިއަދު އާއްމުކުރީ ދޮގު މައުލޫމާތު ކަމަށް އެކުދިންގެ