web analytics

ކެޓަގަރީ ޖުމުހޫރީ ޕާޓީ

ޖުމުހޫރީ ޕާޓީ

ޖުމުހޫރީ ޕާޓީ

ގާސިމްގެ ސުވާލެއް: ކޯލިޝަން ހަދަން ސަލާންޖެހި ހަނދާން ނެތީތޯ؟

ސުވާދީބު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކޯލިޝަން ހަދަން ކުރީގެ ރައީސް އަދި މިހާރު ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ސަލާން ޖެއްްސެވި ކަމަށް ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޖޭޕީއަށް
ޖުމުހޫރީ ޕާޓީ

ރިޔާޒްވެސް ނަޝީދަށް ރައްދު ދެއްވައިފި

ސުވާދީބު
ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއްގަައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ބައިވެރިއަކީވެސް މުހިންމު ބައިވެރިއެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް، މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ރައްދު
ޖުމުހޫރީ ޕާޓީ

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމާ މެދު އެމްޑީޕީން ބަހުސްކުރާކަށް ނުޖެހޭ، އެއީ ޖޭޕީއަށް އޮތް ފުރުސަތެއް: ޖޭޕީ

ސުވާދީބު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމާ މެދު އެމްޑީޕީން ބަހުސް ކުރާން ޖެހޭ ޖާގައެއް އޮތް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށާއި ކޯލިޝަން އެއްބަސްވުން ބުނާ ގޮތުން އެއީ ޖުމުހޫރީ ޕާޓީއަށް ޚާއްސަ މަގާމެއް
ޖުމުހޫރީ ޕާޓީ

ނިޒާމު ބަދަލުކުރާ ވާހަކަ އަކީ އެޖެންޑާ 19 ގައި އޮތް ވާހަކަ އެއް ނޫން – ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒު

ސުވާދީބު
ރާއްޖޭގެ ވެރިިކަމުގެ ނިޒާމު، ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރާ ވާހަކަ އަކީ އެޖެންޑާ 19 ގައި ހިމެނޭ ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށް، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާ އަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ، އަދި މިހާރުގެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ
ޖުމުހޫރީ ޕާޓީ

ބަލިވީ ވަގަކާ ހެދިއެއް ނޫން، އެމްޑީޕީން ފައިސާ ބެހީމަ – ގާސިމް

ސުވާދީބު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ނާކާމިޔާބުވީ ވަގުންގެ އަތުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ހިފުމުން ކަމަށް މިހާރު ސަރުކާރުގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވުމުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް ވަޓްސް އެޕް ގުރޫޕްގައި
ޖުމުހޫރީ ޕާޓީ

އެއްބަސްވުމޭ ކިޔައިގެން އެމްޑީޕީން ފަހުން ކުޅުނީ ޑްރާމާއެއް – ގާސިމް

ސުވާދީބު
އެއްބަސްވުމޭ ކިޔައިގެން އެމްޑީޕީން ފަހުން ކުޅުނީ ޑްރާމާއެއް ކަމަށް ޖުމުހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރޭ “ވީޓީވީ” ގައި އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުން ގާސިމް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީން ވަކި ބަޔަކު،
ޖުމުހޫރީ ޕާޓީ

މަގާމާއި ބާރު ލިބުމުން ހަނދާން ނެތުނީ ކާކުތޯ؟ ހަތަރު ލީޑަރުންނާ މިހާރުގެ ރައީސް ވީ އެއްބަސްވުން ކޮބައިތޯ؟

ސުވާދީބު
މަގާމާއި އާރާއި ބާރު ލިބުމުން އެކަންކަން މެދުވެރިވި ސަބަބު ހަނދާން ނެތުނީ ކާކުތޯ އާއި ހަަތަރު ލީޑަރުންނާ އެކު މިހާރުގެ ރައީސް އޭރުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ވެވަޑައިގެންނެވި އެއްބަސްވުން ކޮބައިތޯ ވިދާޅުވެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ
ޖުމުހޫރީ ޕާޓީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން މުހައްމަދު އިސްމާޢީލަށް ވޯޓު ދެއްވާ – ޤާސިމް އިބްރާހީމް

ސުވާދީބު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާޢީލްގެ ކެމްޕެއިން ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރޭ ހޯރަފުށީ ރަށުގެ މެދު ސަރަޙައްދުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ފޯނުގެ ޒަރީޢާއިން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ
ޖުމުހޫރީ ޕާޓީ

ނަޝީދުގެ ހަމަލާ ގާސިމަށް : ތިޔަ ގެންދަވަނީ ޔާމީން ޖަހާހާ ބެރަކަށް ނަށަމުން

ސުވާދީބު
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހީމް، ގެންދަވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖައްސަވާ ބެރަކަށް ނަޝަމުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވިލިފުށީ ދާއިރާއަށް