web analytics

ކެޓަގަރީ ޖުމުހޫރީ ޕާޓީ

ޖުމުހޫރީ ޕާޓީ

ޖުމުހޫރީ ޕާޓީ

އިންޑިއާގައި މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާ ކުރުމާއި ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން ބަސް ބުނުމަށް ޖޭޕީން ގޮވާލައިފި

ސުވާދީބު
އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގައި ކުށެއް ނެތް މުސްލިމުންނަށް ކުރަމުން ގެންދާ އަނިޔާ އާއި ބެހޭގޮތުން މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިގެން ބަހުސްކޮށް، އަދި އެކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުންވެސް ބަސް ބުނުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ން
ޖުމުހޫރީ ޕާޓީ

ޖޭޕީގެ ރައީސްކަމުން އަލީ ވަހީދު ވަކިކުރަން ހުށައަޅައިފި

ސުވާދީބު
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރައީސް ކަމުން ޓޫރިޒަަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވަކިކުރުމަށް ހުށައަޅައިފި އެވެ. އެ ގޮތަށް ހުށައަޅާފައިވަނީ މިރޭ އެޕާޓީން ބޭއްވި ކުއްލި ކައުންސިލް ބައްދަލްވުމުގައެވެ. ޖޭޕީގެ ރައީސްގެ މަގާމުން އަލީ ވަހީދު
ޖުމުހޫރީ ޕާޓީ

އޯޑިއޯތަކުގެ އަޑު މަޖިލީހަކަށް ނީވުނު!

ސުވާދީބު
50% 0% 50% ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ އޯޑިއޯތަކެއް ލީކްވެ، އެކަމާ ބޮޑު ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެފައިވީއިރު ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިފަހަރު އާންމުންގެ އަޑުތަކެއް ނީވުނެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި
ޖުމުހޫރީ ޕާޓީ

ސަރުކާރު ލަސް ވަނީ އެމްޑީޕީގެ ބައިބައިވުމާ ހެދި: ގާސިމް

ސުވާދީބު
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބޭނުންފުޅުވެ ވަޑައިގަންނަވާ ސްޕީޑްގައި ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ނުދެވެނީ ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި އޮތް ބައިބައިވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ޖޭޕީގެ ލީޑަރު އަދި މި ސަރުކާރު
ޖުމުހޫރީ ޕާޓީ

ގާސިމްގެ ސުވާލެއް: ކޯލިޝަން ހަދަން ސަލާންޖެހި ހަނދާން ނެތީތޯ؟

ސުވާދީބު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކޯލިޝަން ހަދަން ކުރީގެ ރައީސް އަދި މިހާރު ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ސަލާން ޖެއްްސެވި ކަމަށް ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޖޭޕީއަށް
ޖުމުހޫރީ ޕާޓީ

ރިޔާޒްވެސް ނަޝީދަށް ރައްދު ދެއްވައިފި

ސުވާދީބު
ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއްގަައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ބައިވެރިއަކީވެސް މުހިންމު ބައިވެރިއެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް، މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ރައްދު
ޖުމުހޫރީ ޕާޓީ

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމާ މެދު އެމްޑީޕީން ބަހުސްކުރާކަށް ނުޖެހޭ، އެއީ ޖޭޕީއަށް އޮތް ފުރުސަތެއް: ޖޭޕީ

ސުވާދީބު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމާ މެދު އެމްޑީޕީން ބަހުސް ކުރާން ޖެހޭ ޖާގައެއް އޮތް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށާއި ކޯލިޝަން އެއްބަސްވުން ބުނާ ގޮތުން އެއީ ޖުމުހޫރީ ޕާޓީއަށް ޚާއްސަ މަގާމެއް
ޖުމުހޫރީ ޕާޓީ

ނިޒާމު ބަދަލުކުރާ ވާހަކަ އަކީ އެޖެންޑާ 19 ގައި އޮތް ވާހަކަ އެއް ނޫން – ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒު

ސުވާދީބު
ރާއްޖޭގެ ވެރިިކަމުގެ ނިޒާމު، ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރާ ވާހަކަ އަކީ އެޖެންޑާ 19 ގައި ހިމެނޭ ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށް، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާ އަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ، އަދި މިހާރުގެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ
ޖުމުހޫރީ ޕާޓީ

ބަލިވީ ވަގަކާ ހެދިއެއް ނޫން، އެމްޑީޕީން ފައިސާ ބެހީމަ – ގާސިމް

ސުވާދީބު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ނާކާމިޔާބުވީ ވަގުންގެ އަތުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ހިފުމުން ކަމަށް މިހާރު ސަރުކާރުގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވުމުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް ވަޓްސް އެޕް ގުރޫޕްގައި
ޖުމުހޫރީ ޕާޓީ

އެއްބަސްވުމޭ ކިޔައިގެން އެމްޑީޕީން ފަހުން ކުޅުނީ ޑްރާމާއެއް – ގާސިމް

ސުވާދީބު
އެއްބަސްވުމޭ ކިޔައިގެން އެމްޑީޕީން ފަހުން ކުޅުނީ ޑްރާމާއެއް ކަމަށް ޖުމުހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރޭ “ވީޓީވީ” ގައި އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުން ގާސިމް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީން ވަކި ބަޔަކު،