web analytics

ކެޓަގަރީ ޖުޑިޝަރީ

ޖުޑިޝަރީ

ޖުޑިޝަރީ

އަންހެނަކު ރޭޕް ކުރި ފުލުހަކު ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފި

ސުވާދީބު
ކާރެއްގެ ތެރޭގައި އަންހެނަކު ރޭޕް ކުރި ފުލުހަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ. 2010 އޮގަސްޓު 6 ގެ ފަތިހު 4:30 އެހާއިރު މާވެޔޮ މިސްކިތް ކައިރީގައި
ޖުޑިޝަރީ

ރައީސަށް ޑރ. ދީދީގެ ފާޑުކިޔުން: މިނިވަންކަން ވަނީ ގެއްލުވާލާފައި

ސުވާދީބު
ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހު ކުރަނީ ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ކަމަށް ރައީސް އިބްރާާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ރޭ ވިދާޅުވުމުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކަމުން ވަކި ކުރި ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އުއްތަމަ
ޖުޑިޝަރީ

ޑްރައިވަރު ގާސިމް މަރާލީ އެންމެ މީހަކު ވެގެން ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން ޑްރައިވަރު ގާސިމްގެ އާއިލާއަށް އިންސާފެއް ނުލިބުނު – އާދަމް ޝަރީފް

ސުވާދީބު
އިހާނެތި ގޮތަކަށް، ވަޅިން ހަމަލާދީ މަރާލާފައި އޮއްވައި ޑިސެމްބަރު ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭ ރީތިގަސްމަގުން ފެނުނު ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު، އދ. މާމިގިލީ ކަނީރުމާގޭ ގާސިމް ހަސަން މަރާލީ އެންމެ މީހަކު ވެގެން ކަމަށް
ޖުޑިޝަރީ

ރިލްވާން މައްސަލާގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ގާޒީ ހަސަން އަލީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ކުރިމަތިލައްވައިފި

ސުވާދީބު
މަރާލާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން އަބްދުﷲ ގެ މަރާ ގުޅިގެން، ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޒު ހަސަން އަލީގެ މައްސަލައެއް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދަނިކޮށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމަށް އޭނާ ކުރިމަތިލައްވައިފި އެވެ.
ޖުޑިޝަރީ

އިންސާފު ލިބޭނެ ކަމުގެ އެއްވެސް އުއްމީދެއް ނެތް: ރިލްވާންގެ ދައްތަ

ސުވާދީބު
ވަގަށް ނެގުމަށް ފަހު މަރާލާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަހްމަދު ރިލްވާން އަބްދުﷲ އަށް އިންސާފު ލިބޭނެ ކަމުގެ އެއްވެސް އުންމީދެއް ނެތް ކަމަށް ރިލްވާންގެ އާއިލާއިން ބުނެފި އެވެ. ރިލްވާންގެ ދައްތަ ފާތުމަތު ޝެހެނާޒް އަދުނާން
ޖުޑިޝަރީ

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަންހެން ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރަން ނިންމީ ފަތުވާ މަޖިލީހުގެ ނިންމުމާއި ދެކޮޅަށް

ސުވާދީބު
ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ދެ އަންހެން ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ނިންމީ އިސްލާމީ ފަތުވާ މަޖިލީހުގެ ނިންމާއި ދެކޮޅަށް ކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ. މިއަހަރުގެ ޖުލައި 09 ވަނަ ދުވަހު
ޖުޑިޝަރީ ޖުޑީޝަރީ

ޖުޑީޝަރީ ގޯސްވީމަ ނުހިފެނީ މަރަށް މަރު، ސިޔާސީ މީހުން ދޫކޮށްލެވޭ!!

ސުވާދީބު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީ ގޯސްކަމުގެ ވާހަކައަކީ ދިވެހިން އަބަދުމެ ދައްކަމުންދާ ވާހަކައެކެވެ. ނާއިންސާފުން ހުކުމްތައް ކުރާ ވާހަކައާއި ފަނޑިޔާރުގެ ކޮރަޕްޓްވެފައިވާ ވާހަކަ އާންމުންނާ ހަމައަށް ތިލަކޮށްދެނީ ސިޔާސީ އިސް ބޭފުޅުންނެނެވެ.   މިހާރަު ދިމާވެގެން މިއުޅެނީ
ޖުޑިޝަރީ

ފެމެލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ހަސަން ވެސް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ސުވާދީބު
ފެމެލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ހަސަން ސައީދު ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)އިން ނިންމައިފި އެވެ. އޭނާ ސަސްޕެންޑް ކުރަން ނިންމީ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާތީ އެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކޮން
ޖުޑިޝަރީ

އަދީބުގެ ހުރިހާ މައްސަލައެއް އަނބުރާ ފޮނުވާލަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމައިފި

ސުވާދީބު
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހުރި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ހުރިހާ މައްސައެއް އަނބުރާ ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާލަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމައިފި އެވެ. “ވަގުތު” އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި
ޖުޑިޝަރީ

ޝިމާ އާއެކު ދަތުރުކުރި ފަޒީލް، ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި

ސުވާދީބު
ފެބްރުއަރީ މަހު ފަހުކޮޅު ލ.މާމެންދޫ މަރިޔަމް ޝިމާ ޑިންގީއެއްގައި ދަތުރުކުރަނިކޮށް ގެއްލުނު ހާދިސާ ހިނގިއިރު އެޑިންގީ ދުއްވަން އިން އިބްރާހިމް ފަޒީލް، ޝަރުތުކޮށް، ގަމު ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. “ވަގުތު”އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، ފަޒީލްއާއެކު ހައްޔަރުކޮށްފައިިވާ