web analytics

ކެޓަގަރީ ޖުޑީޝަރީ

ޖުޑީޝަރީ

ޖުޑީޝަރީ

މަޖިލީހާއި ޖޭއެސްސީ އެއްޕާޓީއަކުން ކޮންޓްރޯލް ކުރާއިރު ތިންބާރު ވަކިވޭތޯ؟ – ހައިލަމް

ސުވާދީބު
ދައުލަތުގެ ތިން ބާރު ވަކިވެފައިވާ މިންވަރު މި ސަރުކާރަށްވީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރެއިންވެސް ފެނިގެން ދާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވުމުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސް ގާޒީ އަހުމަދު ހައިލަމް
ޖުޑީޝަރީ

އަބްދުﷲ ސައީދުގެ ހުކުމް ބާތިލްކޮށް މިނިވަންވެއްޖެ

ސުވާދީބު
ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދުގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ޖަލު ހުކުމުން ހައިކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި އެވެ. އެއާއެކު އޭނާ ވަނީ މިނިވަންވެފަ އެވެ. ފޯނެއް ނުދިން ކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުން އުފުލި އަދުލު އިންސާފު
ޖުޑީޝަރީ

މައްސަލައަކީ ގާނޫނުތައް ތަންފީޒުނުވުން، މަސްއޫލިއްޔަތު އާދާނުކުރެވި ތިބި ފަރާތްތަށް އިސްތިއުފާދެއްވާ: މުހުތާޒު

ސުވާދީބު
މައްސަލައަކީ ގާނޫނުތައް ތަންފީޒުނުވުން، މަސްއޫލިއްޔަތު އާދާނުކުރެވި ތިބި ފަރާތްތަށް އިސްތިއުފާދެއްވުމަށް ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނަރަލް މުހުތާޒު މުހުސިން ގޮވާލައިފި އެވެ. ހަރުކަށި އަދަބު ކަނޑައަޅާ ގޮތަށް ގާނޫނު ބަދަލު ކުރެވިއްޖެކަމަށާއި ހެކިވަޒަން ކުރުމުގެ މިންގަނޑަށް ބަދަލު ގެނެވިއްޖެކަމަށް ވިދާޅުވެ
ޖުޑިޝަރީ ޖުޑީޝަރީ

ޖުޑީޝަރީ ގޯސްވީމަ ނުހިފެނީ މަރަށް މަރު، ސިޔާސީ މީހުން ދޫކޮށްލެވޭ!!

ސުވާދީބު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީ ގޯސްކަމުގެ ވާހަކައަކީ ދިވެހިން އަބަދުމެ ދައްކަމުންދާ ވާހަކައެކެވެ. ނާއިންސާފުން ހުކުމްތައް ކުރާ ވާހަކައާއި ފަނޑިޔާރުގެ ކޮރަޕްޓްވެފައިވާ ވާހަކަ އާންމުންނާ ހަމައަށް ތިލަކޮށްދެނީ ސިޔާސީ އިސް ބޭފުޅުންނެނެވެ.   މިހާރަު ދިމާވެގެން މިއުޅެނީ
ޖުޑީޝަރީ

ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދަނީ

ސުވާދީބު
ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުން ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދަން ނިންމައި، ޖަމިއްޔާ އުފެއްދުމަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން ބުނީ، ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުން މި ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދަން ބޭނުންވާތީ، އެކަމަށް އެދި ޔޫތް
ޖުޑީޝަރީ

ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ބަޔާނުގައި ހުރީ ތެދު ވާހަކަ – ޑީޖޭއޭ

ސުވާދީބު
މިމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު، ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާ އިސްލާޙުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ނޫސް ބަޔާނުގައި ވަނީ ތެދު ވާހަކަ ތަކެއް ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ސްޕްރީމް
ޖުޑީޝަރީ

ޖޭއެސްސީ އަށް ހިސާން އައްޔަން ކުރުމަށް ފާސްކޮށްފި

ސުވާދީބު
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކަމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މެންބަރަކަށް ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހިސާން ހުސައިންގެ ނަން މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ. މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވައި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު
ޖުޑީޝަރީ

އާޒިމާގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުދަނީ ޗިޓު ހަވާލު ނުކުރެވިގެން: ޑީޖޭއޭ

ސުވާދީބު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީލޯންޑްރިންގެ  މައްސަލަ  ކުރިއަށް ނުގެންގޮސްގެން އުޅެނީ އޭނާއާއި ޗިޓު ހަވާލު ނުކުރެވިގެން ކަމަށް ކޯޓުތަކާއި ބެހޭ އިދާރާ
ޖުޑީޝަރީ

ފިނިފެންމާ މައްސަލަ: ޒަމީރުގެ ޙުކުމް ބާތިލުކޮށްފި

ސުވާދީބު
ފިނިފެންމާ ލޯންޗުކޮޅުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލި މައްސަލާގައި ސިފައިންގެ ދެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމްގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ ޙުކުމަށް ތާޢީދުކޮށް ދެވަނަ މީހާގެ ޙުކުމް ހައިކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފިއެވެ. ފިނިފެންމާ ލޯންޗުކޮޅުގައި އެއްޗެއް
ޖުޑީޝަރީ

ހައިކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުޘްމާނަށް ވެސް ފްލެޓް ލިބުނު!

ސުވާދީބު
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން ފްލެޓްތައް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ހާމަކުރި އިރު ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުޘްމާނަށް ވެސް ފްލެޓް ދީފައިވާކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ. ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން