web analytics

ކެޓަގަރީ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ

ކުއްލި މައްސަލައެއް: ޝިދާތާ ވަކި ކުރަން ގޮވާލަނީ

ސުވާދީބު
ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތަކާ ގުޅިގެން ޑިސްއެބިލިޓީ އެމްބެސެޑާ ކަމުން ދާދި ފަހުން ވަކިކުރި އަހުމަދު ހިޝާންގެ މައްސަލާގައި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ވެފައިވާ އިހުމާލުތައް ބަލަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައި ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު
ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ

ގިނަ މެމްބަރުންނަށް ޝިދާތާ ކަމަކު ނުދިޔަ، އޭނާއަށް ނުވި!

ސުވާދީބު
ކުރީގެ އޮނަރަރީ ޑިސްއެބިލިޓީ އެމްބެސެޑަރު އަހުމަދު ހިޝާނަށް ސީރިއަސް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށް އެނގި ތިބެ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނުވާ މައްސަލައިގައި މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފްގެ އިސްތިއުފާއަށް
ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ

ޝިދާތާއާ އީނާޒް މަގާމުން ދުރު ކުރަން ގޮވާލައިފި

ސުވާދީބު
ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންސް އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް) ގެ ރައީސް އައިމިނަތު އީނާޒް، އެ މަގާމުން ދުރު ކުރުމަށް ވޮއިސް އޮފް ޗިލްޑްރަން މޯލްޑިވްސް އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.