ކެޓަގަރީ ޙަބަރު

ޙަބަރު

ޙަބަރު

މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީ ތަކުގައި އާއިލީވެރިކަމުގެ “ސިއްކަ” ޖަހައި ނިންމައިފި – ސައީދު

ސުވާދީބު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީ ތަކުގައިވެސް އާއިލީ ވެރިކަމުގެ ސިއްކަ ޖަހައިފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރިކަން ކުރެއްވި ސައީދު މިގޮތަށް
ޙަބަރު

ސުވާދީބް.ކޮމް އަށް ލިއުމުގެ ފުރުސަތު ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލުން!

ސުވާދީބު
ސުވާދީބް.ކޮމް އަށް ލިއުމުގެ ފުރުސަތު ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލުން! ސުވާދީބް.ކޮމް އަކީ އާއްމުކޮށް މުޅި ދިވެހި ޤައުމުގެ މައްސަލަތައް، އަދި ޙާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުގެ 4 އަތޮޅުކަމުގައިވާ، ގއ، ގދ، ޏ
ޙަބަރު

އިތުރު 9،200 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް ނޮވެމްބަރު މަހު ފަށަނީ

ސުވާދީބު
މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގައި އިތުރު 9،200 ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ފެށުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަފައި އެވެ.ދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް
ޙަބަރު

“ޝައުނާގެ ފަހު ވަގުތުކޮޅު”

ސުވާދީބު
އިއްޔެގެ އިރާކޮޅުގެ ވަގުތެއްގައި މާލޭ ހެންވޭރުގައި ހުރި ގެތަކެއްގައި އަލިފާން ރޯވެގެން އުޅޭ ކަމުގެ ހަބަރާއި އެކު މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަން އެކަމަށް ހުއްޓިފައި ވަނިކޮށް، އެކަންތައް ނިމުނި އިރު ގިނަ ބައެއްގެ
ޙަބަރު

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނެ ކަމުގެ ބިރުދައްކަން ފަށައިފި

ސުވާދީބު
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނެ ކަމުގެ ބިރުދައްކަމުންދާ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ބުނެފިއެވެ. ADS BY ASTERS ނަން ހާމަކުރަން ބޭނުންނުވާ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް “ޑީޕީ” އަށް
ޙަބަރު

މާލޭގައި ބިދޭސީ އަކު 18 ގެސްޓު ހައުސް ހިންގާ ކަމުގެ ތުހުމަތު

ސުވާދީބު
ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން އަތުލައި ގަންނަމުންދާ މިދުވަސްކޮޅުގައި މިވަނީ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާ މާލޭ ސިޓީގައި ބިދޭސީ އަކު 18 ގެސްޓު ހައުސް ހިންގާ ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވެން ފަށާފައެވެ. އާއްމު
ޙަބަރު

އަޅުގަނޑު “ހޭވި” ހަޑި އަދިވެސް މިއުޅެނީ ސާފުނުވެގެން: ޔާމީން

ސުވާދީބު
ވެރިކަމުގައި ހުންނެވިއިރު ހޭވި ހުރިހާ ހަޑި އަދިވެސް މިއުޅެނީ މިސަރުކާރަށް ސާފު ނުވެގެން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ވަށް ބަހުން ޖަހައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރިޔާސީ
ޙަބަރު މަޖިލިސް

އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު ނަޝީދުގެ ސައިޒަށް ތިރި ކޮއްފި ސާބަހޭ އާޒިމް

ސުވާދީބު
ޓެރަރިޒަމް މަނާ ކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހްތައް އެ ޤާނޫނަށް ގެންނަން އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން އެދިގެން މިއަދު ބޭއްވި މަޖިލީހުގެ ހާއްސަ ޖަލްސާގައި، ޖަލްސާ ބާއްވަން ޖެހޭ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް މެންބަރުން ބަހުސް
ޙަބަރު

ވެހިކަލްތައް އަތުލައިގަތީ ގިނަ ކޮންޓެއިނަރުތަކެއް އެތެރެކުރި ފަހުން!

ސުވާދީބު
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުޅުމާލޭން ވަގަށް އެތެރެކޮށްފައިވާ ވެހިކަލްތަކެއް ކަސްޓަމްސް އިން އަތުލައިގެންފައިވަނީ، މިއަހަރު ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކޮންޓެއިނަރުތަކެއް އެތެރެކުރި ފަހުން ކަމަށް އަވަސް އަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެ އެވެ. ކަސްޓަމްސް އިން
ޙަބަރު

ނަޝީދުގެ ހަމަލާއެއް ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރަށް

ސުވާދީބު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގެ ދުވެލި މަޑުކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން ދަނިކޮށް، ސަރުކާރުގައި ލަސް ކަމެއް އުޅޭކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެ މަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މައްޗަންގޮޅި މެދު