web analytics

ކެޓަގަރީ ޙަބަރު

ޙަބަރު

ޙަބަރު

މައްސަލައަކީ ގާނޫނުތައް ތަންފީޒުނުވުން، މަސްއޫލިއްޔަތު އާދާނުކުރެވި ތިބި ފަރާތްތަށް އިސްތިއުފާދެއްވާ: މުހުތާޒު

ސުވާދީބު
މައްސަލައަކީ ގާނޫނުތައް ތަންފީޒުނުވުން، މަސްއޫލިއްޔަތު އާދާނުކުރެވި ތިބި ފަރާތްތަށް އިސްތިއުފާދެއްވުމަށް ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނަރަލް މުހުތާޒު މުހުސިން ގޮވާލައިފި އެވެ. ހަރުކަށި އަދަބު ކަނޑައަޅާ ގޮތަށް ގާނޫނު ބަދަލު ކުރެވިއްޖެކަމަށާއި ހެކިވަޒަން ކުރުމުގެ މިންގަނޑަށް ބަދަލު ގެނެވިއްޖެކަމަށް ވިދާޅުވެ
ޙަބަރު

މިއީ ދެކުނު ކޮރެއާ އެއް ނޫން!

ސުވާދީބު
ފޮޓޯ އިން ތިޔަ ފެންނަނީ ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކާއި ވަކިވެގަނެގެން އުޅޭ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް-ޖޮން-އުން މިދިޔަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ބައްދަލު ކުރަން ސިންގަޕޫރުގައި ބޭއްވި ސަމިޓުގެ ތެރެއިން އޭނާގެ
ޙަބަރު

“ކައްޕިއާ ބިދޭސީއަކާ ދެމެދު ފައިސާގެ މައްސަލައެއް ޖެހުނު”

ސުވާދީބު
މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ފަރަށްއެރި މުދާ އުފުލާ ދޯނީގެ ކައްޕި، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ހަވީރީ ނާޒް، މުހައްމަދު ޔޫސުފް ގެއްލުނު ހާދިސާގައި ޝައްކު އުފެދޭ އެތައް ކަމެއް ހިނގިއިރު އޭނާ ކުރިން މަސައްކަތް
ޙަބަރު

ސުއޫދަކީ ނަޒާހަތްތެރިއެއް ނޫން، އަޒުލުކުރަން ޖެހޭ: ޝަހީމް

ސުވާދީބު
ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި މިހާރު ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއް ސުއޫދު އެ މަގާމުން އަޒުލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާ އެއީ ނަޒާހަތްތެރިކަން ގެއްލިފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިިކް މިނިސްޓަރު ޑރ.
ޙަބަރު

ދަރަނި ބޮޑުވެ، ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓް ވެދާނެ ކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރުން ހެދީ ދޮގުކަން ބޭޒާރުވެއްޖެ

ސުވާދީބު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން މާގިނައިން ލޯނު ނަގާތީ ދަރަނި ބޮޑުވެ، ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓް ވާނެ ކަމަށް ކުރީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅުކަން އަނެއްކާވެސް ބޭޒާރުވެއްޖެއެވެ.
ޙަބަރު

ސިޔާސީ ފިކުރަށް ބަލައި ވަޒީފާއިން ވަތްކެއް ނުކުރަން: ތަރުޖަމާން

ސުވާދީބު
މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމާ ހަވާލުވުމަށް ފަހު ގިނަ ބަޔަކަށް ވަޒީފާގެ ބިރު ދެއްކުމުގެ އިތުރުން ވަޒީފާ އިން ވެސް މީހުން ވަކިކުރަމުން ދާ ކަމަށް ކުރާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރާ ތުހުމަތުތައް ސަރުކާރުން މިއަދު
ޙަބަރު

ރައީސް ޞާލިޙް ތަރާވީޙް ނަމާދަށް ވަޑައިގަތުމުން ގިނަ ބައަކަށް ލިބުނީ ޙައިރާން ކަމެއް!

ސުވާދީބު
ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ތަރާވީޙް ނަމާދަށް ވަޑައިގަތްތަން ފެނުމުން ގިނަ ބައަކަށް ލިބުނީ ޙައިރާން ކަމެކެވެ. ރައީސް ޞާލިޙް މިރޭ ތަރާވީޙް ނަމާދަށް ވަޑައިގަތީ ހުކުރު މިސްކިތަށެވެ. ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށް ހުންނެވުމުން
ޙަބަރު

ރޯދަމަހު ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ 9:00ން 1:00 ކަމަށް ހަމަޖައްސައިފި

ސުވާދީބު
އަންނަ ރަމަޟާންމަހު ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00 ން ފެށިގެން މެންދުރު 1:00 އަށް ކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ރަމަޟާންމަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ހަމަޖައްސަވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މިއަދު ނެރުއްވި
ޙަބަރު

ސަރުކާރަށް 100 ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީހު އަނެއްކާވެސް ބަދަލުވެއްޖެ

ސުވާދީބު
ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތަށް 100 ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީހު އަނެއްކާވެސް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. މިދިޔަ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ވެރިކަމާހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވި ރައީސް ޞާލިހްގެ ސަރުކާރަށް 100 ދުވަސް ފުރިހަމަ ވާނީ ފެބްރުއަރީ 25
ޙަބަރު

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް – ނަޝީދު

ސުވާދީބު
މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް އޮތް ނަމަވެސް، މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށަ އެމަނިކުފާނު ޝައުގުވެރިވެ