web analytics

ކެޓަގަރީ ްކޮލަމ

ކޮލަމ

ްކޮލަމ

ރައީސް ގެ “ޒީރޯ ޓޮލަރެންސްގެ” ދަށުން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ދޫކޮށްލީ ހޯރަ އިއްބެ!

ސުވާދީބު
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަކީ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމުގައި “ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް” ގެންގުޅުއްވާ ކަމަށް މަޝްހޫރު ބޭފުޅެކެވެ. ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެން އެންމެ ގަދަޔަށް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކީ ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައަށް އެމަނިކުފާނު ދެއްވާނީ ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް
އައްޑޫ ސިޓީ ްކޮލަމ

ހުޅުމީދޫ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް އެރައްޔިތުންނަށް ނޭނގި ނަޝީދަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވަނީކިހިނެތް؟

ސުވާދީބު
އައްޑޫ ސީޓީ ހުޅުދޫއާއި މީދޫ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ރައްޔިތުން މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެދެއްވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުން އެދެރަށުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް،
ްކޮލަމ

ސަރުކާރުގެ ހިލޭ ޑިގްރީ: ދަރިވަރުން “ގަނަތެޅުވުން” ނޫން ކޮން ކަމެއް؟

ސުވާދީބު
ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިހްގެ ވެރިކަމުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ވަޢުދަކީ ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމެވެ. ދަރިވަރުންނަށް ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހިލޭ ކިޔެވޭ ޕްރޮގްރާމަކީ ވަރަށްވެސް ބޭނުންތެރި އެހާމެ ދަރިވަރުންގެ އުންމީދު ބޮޑު ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
ްކޮލަމ

އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ: މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ހެދިކާ ހެދުން؟

ސުވާދީބު
ނަވާރަ ވަނަ ގަރުނުގެ ހިސާބަކުން ފެށުނު ފެމިނިސްޓް މޫވްމެންޓަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް މިހާރު ވަރަށް އަޑުހަރުކޮށް އިވޭ، އެކަމަކަށް ނުހަނު ޖޯށާއި ފޯރީގައި ވަކާލާތުކުރެވެމުންދާ ކަމެކެވެ. ފެމިނިޒްމް ހަރަކާތުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ އަންހެނުންގެ ހައްޤުތައް
މަސްތުވާތަކެތި ްކޮލަމ

މަސްތުވާ ތަކެތީގައި ޒުވާންޖީލް ތަތްވެ ، ދެން ސަލާމަތް ނުވާހިސާބަށް ގޮއްސަ!

ސުވާދީބު
ނޫހެއް ބަލައިލިއަސް އަދި އެފްބީއަށް ވަނަސް ފަލަސުރުހީ ތަކުގެ އެންމެ ކުރިން ފެންނަނީ މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ވާހަކައެވެ. މިވަނި ގެއަކުން 37 ، އެވަނި ގެއަކުން 20، އެއޮއްރަށުން 150 ކިލޯ،  މީދަގެއިން 3
ސަރުކާރު ްކޮލަމ

ސިޔާސީ ޕިޔޯނުން! – ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ޙަރަދު އިންތިހާއަށް ބޮޑުވޭ!

ސުވާދީބު
ވައިއަޑުން ދޮންސީދީ ބުނިއަޑު އެހީމެވެ. އެޖެންޑާ 19 ވުޖޫދުވީ އިބުރާހިމް މުހަންމަދު ސޯލިހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަންކުރުމަށް ހުރިހާމަގެއް ފަހިވާގޮތަށް އަދި ހުރިހާ ވާހަކާއި، ރަހައެއް އެކުލެވޭ ގޮތަށް، ރައީސް ނަޝީދު ހައްދަވައިދެއްވި އިސްތިރި، ވަރިތޮޅި
ދީން ްކޮލަމ

އެމްވީ ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކުގެ ނަގޫ ސަންފާއޮނަށްލުން!

ސުވާދީބު
ލިއުނީ ސާބޭ އަޅުގަނޑާ އާދަނާ ދިމާވަނީ ޖުމުހޫރީ މައިދާނުގެ އިރު އުތުރު ކަންމަތީ ގާގަނޑުގެ ކޮޅުގައި އިށީންދެ އިންދައެވެ. އާދަނަކީ އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ޒަމާންވީ ރަހުމަތް ތެރިއެކެވެ. އަޅުގަނޑު ޕޮލިސް ހެޑްކުއާޓަރާއި އަރާހަމަވިތަނާ އާދަނު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ްކޮލަމ

އިންކަމް ޓެކްސް އާއި މާލޭގެ ބޮޑުވަމުންދާ ކުލި، އަދި ރައްޔިތުންގެ ހާދިމުން!

ސުވާދީބު
މާލޭގައި ކުއްޔަށް އުޅޭ މީހަކު މި ހޮނިހިރު ދުވަހު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކުރި ޕޯސްޓެކެވެ. ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ކުލި ދައްކަން ދިޔައީމަ ގޭގެ ވެރިމީހާ ބުނީ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ އެޕާޓްމެންޓަކުން 2500
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ްކޮލަމ

މިފަހަރު ހޮވަންވާނީ ގާބިލު ކައުންސިލަރުން، އެނޫނީ ވާނީ މޮޔައަކަށް ތިޖޫރީ ހަވާލުރުން ފަދަ ކަމަކަށް!

ސުވާދީބު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ އޭޕްރިލް 2020ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކައުންސިލް އިންތިހާބަކީ ރައްޔިތުންގެ ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ އާދައިގެ ޒިއްމާއެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެއްގޮތަކުން ބަލާނަމަ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ވުރެ މާބޮޑަށް ރައްޔިތުންނާ ގުޅިފައިވާ އިންތިހާބެކެވެ. މަދު
ްކޮލަމ

ޓޫރިޒަމާއި ދިވެހިންގެ އޮޅުންބޮޅުން!

ސުވާދީބު
ޓޫރިޒަމަކީ ދިވެހި އިޤްތިޞާދުގެ މައި ލޭނާރެވެ. ދިވެހި ގިނަ ސިނާއަތްތަކުގެ ދިރުން ގުޅި ލާމެހިފައިވާ ނާރެހެވެ. ވަސީލަތްތައް މަދު މި ރާއްޖޭގައި އުފެދިފައި ހުރި ވަޒީފާތަކުގެ ސިންގާ އެވެ. ޓޫރިޒަމް ފެށިގެން އައި ދުވަސްވަރާ