web analytics

ކެޓަގަރީ ްކޮލަމ

ކޮލަމ

ްކޮލަމ

ޓޫރިޒަމާއި ދިވެހިންގެ އޮޅުންބޮޅުން!

ސުވާދީބު
ޓޫރިޒަމަކީ ދިވެހި އިޤްތިޞާދުގެ މައި ލޭނާރެވެ. ދިވެހި ގިނަ ސިނާއަތްތަކުގެ ދިރުން ގުޅި ލާމެހިފައިވާ ނާރެހެވެ. ވަސީލަތްތައް މަދު މި ރާއްޖޭގައި އުފެދިފައި ހުރި ވަޒީފާތަކުގެ ސިންގާ އެވެ. ޓޫރިޒަމް ފެށިގެން އައި ދުވަސްވަރާ
ޕްރައިމަރީ ްކޮލަމ

މަސްވެރީންގެ ޝަކުވާ، އޮޑިވެރީން ބަނގުރޫޓުވަނީ، މަހުގެ ހަމައަގު ހައްތަހާ ދަށަށް!

ސުވާދީބު
މަސްވެރީންގެ ދުވަހެއް އައުމުން އެންމެ އުފާވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި އަހަރެން ވެސް ހިމެނެ އެވެ. އެކަމަކު އަހަރެން މަހަށް ދަނީ ހޮބީ އަކަށެވެ. އެހެންކަމުން މަހުން ލިބޭ އާމްދަނީއަކީ މަގޭ އަމިއްލަ ޒާތަށް ބަލާ
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ްކޮލަމ

ފެންނާމަނިކުފާނުގެ މާލެ!

ސުވާދީބު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ މާލެ ތޮއްޖެއްސުމުގެ 50 އަހަރުވީ ސިޔާސަތު ފެއިލް ވެއްޖެއެވެ. ތިން ހަތަރު ލައްކަ މީހުން ގްރޭޓަރް މާލޭ ސަރަހައްދަށް ޖަމާކުރުމަކީ އިގްތިސޯދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ބޮޑު ޖަރީމާއެކެވެ. އައްޑުއަތޮޅު މީދޫގައި އިހުޒަމާނުގައި
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ްކޮލަމ

ރައްޔިތުން ބާރުވެރި ކުރުމަށް ގެންނަންވީ ބަދަލުތައް

ސުވާދީބު
ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންނާ ހިސާބުންނެވެ. ހުސް ދޮގެވެ! އެ ބާރު ދެމިއޮންނަނީވެސް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައެވެ. ހުސް ދޮގެވެ! ކޮންމެ ފަސް އަހަރަކުން އެއްފަހަރު، ވެރިކަން ބޭނުންވުމުން ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކުވެސް މި ދޮގުހަދައެވެ.
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ްކޮލަމ

ޓެރަރިޒަމްގެ ޤާނޫނުގެ އިސްލާހުތައް، ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނަން ޖެހޭ ކަންކަން

ސުވާދީބު
    މުހައްމަދު ބުޝްރީ ޓެރަރިޒްގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް މިހާރު މިވަނީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖުލިހަށް ފޮނުވާފައެވެ. މި އިސްލާހުގެ ދަށުން، “ޓެރަރިސްޓު” ޖަމާއަތްތަކަށް ތާއީދު ކުރުމަށް ގޮވާލުމާއި ވަކި ޓެރަރިސްޓް
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ްކޮލަމ

ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުރުވަނީބާ؟ ނުވަތަ އެމްޑީޕީއަކީ އިދިކޮޅު ޕާޓީ ބާ؟

ސުވާދީބު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލިހުގެ ރައީސަކަށް ހުންނެވީ އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ބޭފުޅެކެވެ. މަޖުލިހުގެ 85 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން 65 ގޮނޑި ލިބިފައި ވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށެވެ. މިއީ މަޖުލިހުގެ 75 ޕަސެންޓުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ
ރިޕޯޓް މުހައްމަދު ބުޝްރީ ްކޮލަމ

ސޫދާއި ނަޝީދު ބޭނުންވަނީ ރިލްވާނުގެ މަރުގެ ތަހުގީގު ފެއިލްވާންބާ؟

ސުވާދީބު
      މުހައްމަދު ބުޝްރީ ސުވާލު ވަރަށް ސާފެވެ. ރާއްޖޭގެ ބަންޑާރަނައިބުގެ މަޤާމު ވެސް ކުރިން އަދާ ކުރައްވާފައިވާ، އަދި ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި އެތައް އަހަރެއްގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ، އަދި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ
ްކޮލަމ

އެމްޑީޕީގެ ތާރީޚީ މޮޅު، ރައީސް ސޯލިހަށް ރައްޔިތުން ކުރާ އިތުބާރާ ގުޅިފައި

ސުވާދީބު
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މި ފަަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެމްޕޭނަށް ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހުސްކުރައްވައި ނިކުމެވަޑައިގެންނެވީ ކެމްޕޭނުގެ ފަހުކޮޅު އެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުން ނަމަ ކެމްޕޭނުގެ ސީދާ ހަރަކާތަށް ނިކުންނެވީ އެހެން
ްކޮލަމ

ގަދަރު މަތިވެގެންވާރޭ: އިންސާނިއްޔަތުގެ ސަލާމަތުގެ ރޭ

ސުވާދީބު
ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅުހާސް އަހަރު ކުރިއެވެ. ދުނިޔެވެފައިވަނީ އަނިޔާވެރިކަމާއި ހިތްހަރުކަމުގެ ގުޅަމަތިހިފާ ފަސްގަނޑަކަށެވެ. އެނުބައިކަމަކުން އިންސާނީ މުޖްތަމައު ސަލާމަތްވެފައިވާ އެއްވެސް ނުބައިކަމެއް ނުވެއެެވެ. ފަރުބަދަތަކާއި ކޯރުތަކާއި ، ގަސްގަހާގެއްސާއި ، ތަރިތަކާއި އިރާއި، ހަނދާ މިއީ
ްކޮލަމ

މާފުށީ ޖަލުން މަންމައަށް އަސަރުގަދަ ސިޓީއެއް

ސުވާދީބު
ލޯބިވާ މަންމާއެވެ. މި ސިޓީ ލިއުމުގެ ހިތްވަރެއް އަޅުގަނޑު ނެތެވެ. ތި މަންމަ އަށް ގޮވާލަން ވެސް އަޅުގަނޑު ލަދުގަނެއެވެ. އެހެނަސް ވަރަށް ހިތްވަރުކުރާނަމައެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ލޯބިވާ މަންމާއެވެ. އަޅުގަނޑުގެ މުޅި ހަޔާތުގައި ތި