web analytics

ކެޓަގަރީ ް މުނިފޫހި ފިލުވުން

ް މުނިފޫހި ފިލުވުން

ް މުނިފޫހި ފިލުވުން

ޔޫސޭ ރާއްޖެ ދެކެ ފޫހިވެއްޖެ! މިއީ އުޅެންވާ ވަރުގެ ތަނެއް ނޫން!

ސުވާދީބު
ޫސޭގެ މާޔޫސްކަން ބޮޑުވެގެން މި އުޅެނީ ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. ޓީވީއެއް ހުޅުވާލާ އިރު ވެސް ފެންނަނީ ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ހަބަރެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާ ފުރެނީ ވެސް އެ ވާހަކަތަކުންނެވެ. އެހެންކަމުން
ް މުނިފޫހި ފިލުވުން

ކުޑަކަމުދާތަކެތި ނުދިނުމުން މަލްގެ މައްޗަށް އިތުރު ދައުވާއެއް

ސުވާދީބު
ފިލްމީތަރި މަލީހާ ވަހީދު (މަލް)ގެ މައްޗަށް ކުޑަކަމުދާތަކެތި ދޭން އިންކާރު ކުރި ކަމުގެ ދައުވާ އުފުލައިފި އެވެ. މަލްގެ މައްޗަށް މިދައުވާ އުފުލީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭގެ
ް މުނިފޫހި ފިލުވުން

ސުނިލް ޝެޓީގެ އަންހެން ދަރިފުޅުގެ ސިއްރު ލޯބި “އިންސްޓާ-އޮފިޝަލް” ކުރީ؟

ސުވާދީބު
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި، ސުނިލް ޝެޓީގެ އަންހެން ދަރިފުޅު، އާތިޔާ ޝެޓީ، އިންޑިއާގެ ޤައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިޔާ، ކަންނޫރު ލޮކޭޝް ރާހުލް އާއި ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރިފައި ވަނިކޮށް
ް މުނިފޫހި ފިލުވުން

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ފިލްމީތަރި މަލް ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރު ނެރެއެއް ނުދިން

ސުވާދީބު
މަޝްހޫރު ފިލްމީތަރި މަލީހާ ވަހީދު، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަނދުގައި ބެހެއްޓުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް މިއަދުގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުން އެދުނު ނަމަވެސް، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން މަލް ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް
ް މުނިފޫހި ފިލުވުން

ކުޅުދުއްފުށީ ޕެރޭޑް: އެންމެ ރީތީ އަސްލު ލުތުފީ އާއި ބްރޯ!

ސުވާދީބު
ކުޅުދުއްފުށީ މާލި ޕެރޭޑަށް ލިބިފައިވާ ސަމާލުކަމާއި ގުޅިގެން އެޕެރޭޑްގެ ވާހަކަ އަދި މާއަވަހަށް ނިންމާލެވޭކަށް ނެތެވެ. އިއްޔެ ބޭއްވި މާލި ޕެރޭޑަށް ފަހު އިއްޔެ އާއި ރޭ އަދި މިއަދު ވެސް މީސް މީޑިއާގައި
ް މުނިފޫހި ފިލުވުން

“ލީނާ”އަށް ތައުރީފު އޮހެނީ!

ސުވާދީބު
އެކްޓަރ/ ޑައިރެކްޓަރ އަބްދުﷲ މުއާޒުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ފީޗާ ފިލްމު “ލީނާ” އަށް ބެލުންތެރިން ކުރަމުން އައި އިންތިޒާރަށް ނިމުމެއް އައީ ރޭގައެވެ. ދެއަހަރުގެ މަސައްކަތުން ނިންމާލި ފިލްމު ރޭ ވަނީ ޕްރިމިއަރ ކޮށްފައެވެ.
ް މުނިފޫހި ފިލުވުން

ވަގު ލޯބިވެރިން ގެންގުޅޭ މީހުން ފަޅާ އަރުވާލާ ފޯމިއުލާ

ސުވާދީބު
އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ ސިއްރު ލޯބިވެރިޔަކު ގެންގުޅޭކަމަށް ޝައްކުވި ނަމަވެސް ޔަގީންކަމާއި އެކު ގޮތެއް ނިންމުން އެއީ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. ފުރިހަމަ ހެކި ހޯދާ، ތަޙްޤީޤުގައި ކުރިއެރުންތައް ހޯދަން ހިނގަންޖެހޭ މަގު ގިނަ ފަހަރު
ް މުނިފޫހި ފިލުވުން

ކުޑައިރު ރާއްޖެއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށް ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ދަސްވީ ދިވެހިންގެ ފަރާތުންނެވެ. ލަވަ ވެސް އެހާ ރީއްޗަށް ކިޔަ އެވެ.

ސުވާދީބު
މަރިޔަމް ޝިފްލީން ޝަފީގުގެ ހުނަރުވެރިކަން ފެނި އޭނާއަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުއްޓުނީ އެމެރިކަން ސެންޓަރުގައި އޮތް އިވެންޓެއްގައި ލަވަ ކިޔާ އަޑު އިވިގެންނެވެ. އޭގެ ފަހުން ޝިފްލީންގެ އަޑު އިވުނީ ބަރިސްތާގައި ހަފުތާ ބަންދުގައި އޮންނަ
ް މުނިފޫހި ފިލުވުން

ބައެއް މީހުންނަށް ހީވަނީ އެންމެ ތަނެއްގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރުކަމޭ ކުރެވޭނީ. އެހެންވެ އެޕްރޯޗުނުކޮށް އެބަހުރޭ

ސުވާދީބު
މޮޑެލްކުރާ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ކައިޒީންއަށް ވުރެ ނުފޫޒުގަދަ އެހެން މޮޑެލް އެއް އެބަހުރި ހެއްޔެވެ؟ ކައިޒީންގެ ރީތިކަމާއި ހުނަރުވެރިކަން ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އަހުލުވެރިންނަށް އަލެއް ނުވާނެ އެވެ. މި ދުވަސްވަރު ކައިޒީންގެ ވާހަކަ އަނެއްކާވެސް
ް މުނިފޫހި ފިލުވުން

ކެންސަރާ ހަނގުރާމަކުރި ޖީލާގެ މެސެޖު މުހިންމު

ސުވާދީބު
އޭނާއަކީ އަބަދުވެސް ވަރަށް އެކްޓިވް މީހެކެވެ. ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުމަށާއި ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅުމަށް އިސްކަން ދިން ނަމަވެސް އާއިލާގެ މީހަކު އުރަމަތީ ކެންސަރު ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވާތީ އެ ބިރުވެރިކަން ވެސް އޭނާގެ ހިތުގައި