web analytics

ސުވާދީބް އަކީ އާއްމުކޮށް މުޅި ދިވެހި ޤައުމުގެ މައްސަލަތައް، އަދި ޙާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުގެ 4 އަތޮޅުކަމުގައިވާ، ގއ، ގދ، ޏ އަދި ސ، މި ހަތަރު އަތޮޅުގެ މައްސަލަތަކާއި، ތަރައްޤީއަށް ކުރެވިދާނެ އައު ކަންތައްތަކާއި، އަދި، އިގްތިސޯދީ، އިޖްތިމާއީ، ދީނީ، މުނިފޫހި ފިލުވުން، ކުޅިވަރު އަދި މިނޫންވެސް ހުރިހާ ދާއިރާ އަކުން ރައްޔިތުންގެ ޙިޔާލް ފާޅުކުރުމަށް ލޯންޗް ކުރެވުނު ވެބް ސައިޓެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ ޙިޔާލް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފާޅު ކުރެވޭނީ އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް އެބައި މީހުންގެ ޝުއޫރުތައް ލިޔެ ފާޅު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެން ކަމުގައި ވާތީ، ސުވާދީބްއިން މިވަނީ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގެ ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައެވެ.

ޤައުމީ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް، އިސްލާމްދީނާ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޙިލާފް ނުވާ ކޮންމެ މައުލޫއަކުންވެސް، ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވެސް ސުވާދީބް އަށް ލިޔެވިދާނެއެވެ. ޤައުމެއް ނުވަތަ ސަރަހައްދެއް ތަރައްޤީ ވާނީ އެޤައުމެއްގެ ނުވަތަ އެސަރަހައްދެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ޙިޔާލާއި ޝުއޫރުތައް ދެނެގަނެ، އެ ޝުއޫރުތައް ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ފުރުސަތު ލިބިގެންނެވެ. ސުވާދީބް.ކޮމް އިން މިހުޅުވާލާ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ވީހާވެސް ގިނަ ލިއުންތެރީންނާއި އާއްމު ރައްޔިތުން، އެބައެއްގެ ޙިޔާލް މި ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް، އާއްމުކޮށް ހުށަހަޅަމުން ގެންދިމުކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ. ލިއުންތައް ފޮނުވާނީ،ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އަށެވެ.ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފަ ވޯޑް ފައިލްގައެވެ. ތިޔަބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކަށް ސުވާދީބު.ކޮމް އިން މަރުހަބާ ކިޔާނެ ވާހަކަދަންނަވަމެވެ ލިއުންތައް ފޮނުއްވާއިރު ލިއުމާއި ގުޅޭ ފޮޓޯއެއްވެސް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.. މިއީ ލިއުންތެރިކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ވެސް ރަގަޅު ފުރުސަތެކެވެ.

ކިއުންތެރިން ފޮނުވާ ލިއުންތަކާއި ޚިޔާލު ޝާއިއުކުރުމުގައި “ސުވާދީބު”ން ބަލާނެ މިންގަނޑު”ސުވާދީބު” އޮންލައިނަށް ކިއުންތެރިން ފޮނުވާ ޚިޔާލުތަކުގެ ތެރެއިން ޝާއިއުކުރާނީ ތިރީގައިވާ ކަންކަމާ ޚިލާފުނުވާ ލިޔުންތަކެވެ.

1- އިސްލާމް ދީނާ ޚިލާފު އަދި އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅު އަމަލުތަކަށް ގޮވާލައި އެފަދަ ކަންކަމަށް ހިތްވަރު ދީފައި ހުންނަ ލިޔުންތައް.
ދީނުގައި ޚިލާފު ހުންނަ މައްސަލައެއްގައި ވަކި ގޮތެއް ރަނގަޅުކޮށް އަދި އެހެން ގޮތްތައް ގޯސްކޮށްފައި ހުންނަ ލިޔުންތައް.

2- ވަކި މީހަކަށް ނުވަތަ ވަކި ފަރާތަކަށް ޒާތީ ގޮތުން ނިސްބަތްކޮށްފައި ހުންނަ ލިއުންތައް.

3- އަނެކުންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަތުމަށް ގޮވާލައި ނުވަތަ ހިތްވަރު ދީފައި ހުންނަ ލިޔުންތައް.

4- އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީ އާއި ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ހިތްވަރުދީ ނުވަތަ އެފަދަ ކަންކަމަށް ގޮވާލާ ލިއުންތައް.

5- ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފުވާން ގޮވާލައި ނުވަތަ ހިތްވަރު ދޭ ލިޔުންތައް.

6- އެއްވެސް ކަމަކަށް އިންޒާރެއް ދީ ނުވަތަ ބިރު ދައްކަން ލިޔާ ލިޔުންތައް.

7- ޖިންސީ އަދި ބަދުއަޚުލާގީ ވާހަކަތަކާއި ހަޑިހުތުރު ބަހުން ލިޔެފައި ހުންނަ ލިޔުން. އަދި އެފަދަ ކަންކަމަށް ހިތްވަރުދޭ ގޮތަށް ލިއާ ލިޔުންތައް.

08- ވަކި ގައުމެއްގެ ބަޔަކު، ނުވަތަ ވަކި ޖަމާއަތެއްގެ ބަޔަކު ނުވަތަ ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ހުރުމަތަށް އުނިކަމެއް ލިބިދޭ ފަދަ ލިޔުންތައް.

09- އެއްވެސް މީހަކާ ނުވަތަ އެއްވެސް ޖަމާއަތަކާ ނުވަތަ އެއްވެސް ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން، ސާބިތު ނުހިފޭ ފަދަ ދޮގު ތުހުމަތުކޮށް ލިޔާ ލިޔުންތައް.

“ސުވާދީބު” އަށް ފޮނުވާ ލިޔުންތަކާއި ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯގެ ރައިޓްސް

” ސުވާދީބު” އަށް ފޮނުވާ ލިޔުމާއި ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ ފަދަ އުފެއްދުންތައް ” ސުވާދީބު” އޮންލައިން އާއި “ސުވާދީބު” ނޫހުގައި އަދި “ސުވާދީބު”ގެ އެހެން އުފެއްދުންތަކުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު “ސުވާދީބު” އަށް ލިބިގެންވެ އެވެ. އަދި އެފަދަ ލިޔުމެއް، ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ އަކީ އެ ފޮނުވާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ މިލްކުވެރި އެއްޗަކަށް ވާން ޖެހޭނެ އެވެ. އެހެން ބައެއްގެ ލިޔުމެއް، ފޮޓޯއެއް ނުވަތަ ވީޑިއޯއެއް، އޭގެ ހަގީގީ މިލްކުވެރިޔާގެ ހުއްދައެއް ނެތި ބޭނުންކުރުމަކީ ކޮޕީ ރައިޓްސްގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފު ކަމެކެވެ. “ސުވާދީބު” އޮންލައިނަށް އެ އުފެއްދުންތައް ފޮނުވަން ވާނީ މިކަންކަމަށް އެއްބަސްވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.

1 ޖެނުއަރީ 2020 ބުދަ 12:00

ސުވާދީބު މެނޭޖްމެންޓް ޓީމް

ފޮޓޯއެއްވެސް ފޮނުވަންވާނެއެވެ

ލިއުންތަށް އީމެއިލް ކުރަންވީ މެއިލް

info@suvaadheeb.com

ސުވާދީބުގެ މަގުސަދު ވިދާޅުވުމަށް ކުލިކް ކޮއްލައްވާ

ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް ލައިކު ކޮއް ދެއްވާ

ޓްވިޓަރ އަށް ފޮލޯ ކޮއްދެއްވާ

Facebook Comments